اجرای ماموریت الک متوقف شدبه گزارش شفاف، رئیس اداره تنظیم زیست انسانی گروه ایمنی تنظیم زیست ذکر شد: ماموریت پتروشیمی میانکالا درهم آمدن است بکارگیری مشاوران تنظیم زیستی است کدام ممکن است رتبه اول را در ترتیب این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل نظارت یکی اجتناب کرده اند دانشکده های تخصصی {در این} زمینه هستند. قلمرو.” پتروشیمی، نمک‌زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت‌های بعدی، بازرسی عواقب تجمعی نمک‌زدایی بر مناطق تحمل مدیریت گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوسیستم دریایی، بازرسی کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواقب آلاینده‌های گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پساب‌های تجاری حاصل اجتناب کرده اند تکنیک بر ایده مستندات فنی (Environmental Impact Assessment) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر این سیستم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش محیطی صحیح

مسعود علیخانی ذکر شد: صدور مجوزهای زیست محیطی منوط به نتایج تحقیق مذکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی آن در کمیته تعیین مقدار گروه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند انجام تحقیق تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور مجوزهای زیست محیطی باید اجتناب کرده اند هرگونه تکنیک اجرایی خودداری شود.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان