ارائه آموزش در مورد مقررات و خدمات صندوق بازنشستگی نفت


ارائه آموزش در مورد مقررات و خدمات صندوق بازنشستگی نفت

تشریح نحوه بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و نحوه محاسبه مستمری و مزایای بازنشستگان از جمله سرفصل های آموزشی آشنایی با آیین نامه و خدمات صندوق بازنشستگی نفت است.


به گزارش ایلنا، اداره آموزش منابع انسانی شرکت پایانه های نفتی ایران، آموزش یک روزه قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی نفت را در پایانه نفتی خارک برگزار کرد.


این آموزش تنظیم مقررات و خدمات صندوق بازنشستگی نفت در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش ابوالحسن زاده برگزار شد.


توضیح نحوه محاسبه بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، نحوه محاسبه مستمری و احکام کارکنان بازنشسته و آشنایی با آیین نامه صندوق های بازنشستگی نفت از مهمترین مباحث مطرح شده در این دوره بود.


انتهای پیام/