امتیازات امنیتی را باید همراه خود ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو رفع کنیم/ امیدواریم اجتناب کرده اند ذکر شد وگوی پنهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان به ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی علنی برویم.


مسائل امنیتی را باید با گفت و گو حل کنیم/ امیدواریم از گفت وگوی پنهان و بسته ایران و عربستان به گفت و گوی علنی برویم.

وزیر امور خارجه عراق ذکر شد: ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق ۲ ملت همسایه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط اجتماعی، سیاسی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی محکم بین ۲ ملت موجود است. وقتی دشواری امنیتی پیش می آید باید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کنیم. امیدواریم این درها برای ذکر شد وگو در تهران باز شود. روشن است کدام ممکن است برادران ایرانی ما سؤالات هر دو ادعاهایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در صحبت هایمان صریح صحبت کردیم.


به گزارش خبرنگار ایلنا، فواد حسین در نشست خبری مشترک همراه خود حسین امیرعبداللهیان ذکر شد: اجتناب کرده اند استقبال خوب و دنج وابسته عاشق تشکر می کنم. مثل همه وقت مونتاژ مهمی داشتیم کدام ممکن است در آن علناً با توجه به امتیازات دوجانبه مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کردیم. وقتی اجتناب کرده اند امتیازات دوجانبه صحبت می کنیم، به روابط مالی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی ردیابی می کنیم، چون آن است {در این} مذاکرات خوب موضوع ملایم داریم کدام ممکن است بحث زیارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی تسهیل این بازدید است. به همین دلیل موضوع زیارت جزء صحبت های ما بود.


وی یکپارچه داد: موضوع عکس کدام ممکن است با توجه به امتیازات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی صحبت کردیم، یکپارچه داد: ایمنی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق همراه خود ایمنی جهان شرح داده می شود. وقتی همراه خود ایران صحبت می کنیم به این معناست کدام ممکن است ایمنی ۲ ملت به هم پیوسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ایمنی جهان شرح داده می شود. ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق ۲ ملت همسایه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط اجتماعی، سیاسی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی محکم بین ۲ ملت موجود است. وقتی دشواری امنیتی پیش می آید باید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کنیم. امیدواریم این درها برای ذکر شد وگو در تهران باز شود. روشن است کدام ممکن است برادران ایرانی ما سؤالات هر دو ادعاهایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در صحبت هایمان صریح صحبت کردیم.


وی افزود: ما علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد مشکلات جهان ای صحبت کردیم. محور گفتگوهای ما روابط ایران همراه خود کشورهای بخش خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط ایران همراه خود عربستان سعودی بود. آقای وزیر با توجه به مشکلات افغانستان صحبت کردند، ما {در این} موضوع همراه خود ایران موافقیم، ویژه به ویژه در افغانستان کدام ممکن است باید خوب مقامات اطراف {در این} ملت تشکیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تیم ها را برای ادغام کردن شود. افغانستان به وفاداری خواستن دارد.


وی ذکر شد: عراق اجتناب کرده اند منقل بس در یمن استقبال می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند همه طرف ها تحسین می کنیم. امیدواریم مذاکرات یکپارچه یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن مردمان یمن نوک یابد. ما علاوه بر این به وفاداری در سوریه خواستن داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی این ملت مستقیماً بر ایمنی عراق تأثیر می گذارد. ما همراه خود طرف ایرانی موافقیم کدام ممکن است باید به سوریه کمک کنیم به همان اندازه ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری در کشورشان برقرار شود.


فواد حسین در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد گفتگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان ذکر شد: این مذاکرات مدتی است کدام ممکن است یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در اطراف بعدی این مذاکرات بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان برگزار شود. مشخص است کدام ممکن است مذاکرات همچنان در چارچوب ساختارهای امکانات ۲ طرف یکپارچه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگانی اجتناب کرده اند وزارت امور خارجه اجتناب کرده اند طرف ایرانی حضور داشتند، با این حال مذاکرات بین ساختارهای امکانات تکمیل شد. مواردی موجود است کدام ممکن است باید با توجه به آنها بحث شود. امیدوارم مونتاژ بعدی سریع برگزار شود. گمانه زنی هایی با توجه به زمان برگزاری این نشست وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است قادر نیستم مستقیماً با توجه به زمان برگزاری این دیدار صحبت کنم، با این حال طرفین برای این کار آمادگی دارند.


وی افزود: امیدوارم بتوانیم وارد سطوح بعدی این مذاکرات شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مذاکرات بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه از مذاکرات علنی برویم. اوضاع پس اجتناب کرده اند منقل بس در یمن اصلاح کرد. منقل بس در یمن حاصل امتحان شده های جهان ای، یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این منقل بس ممکن است یکی اجتناب کرده اند توضیحات اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات در نتیجه مذاکرات دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر محرمانه شود. بخشی اجتناب کرده اند مذاکرات درمورد به امتیازات جهان ای بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق موقعیت مهمی {در این} امر داشت.


انتهای پیام/