انبساط قارچ گونه نمایندگی‌های پیمانی گروه کارگری را همراه خود ضرر مواجه کرده است


رشد قارچ گونه شرکت‌های پیمانی جامعه کارگری را با مشکل مواجه کرده است

دبیر اجرایی خانه کارمند استان قزوین اظهار داشت: شاهد انبساط قارچ گونه نمایندگی‌های پیمانی هستیم کدام ممکن است حقوق کارمند را تیز کردن نمی‌کنند.همین‌ پیمانکاران همراه خود مزد کارمندان مخالفت می‌کنند. در صورتی کدام ممکن است اگر اینها بردن شوند ۶۰ به همان اندازه ۷۰ نسبت مشکلات کارمندان رفع می‌شود.


عیدعلی کریمی در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار ایلنا در قزوین همراه خود ردیابی به بزرگ‌ترین مواردی کدام ممکن است در سال جاری در انتخاب خانه کارمند قرار می تواند داشته باشد، اظهار داشت: ایمنی شغلی کارمندان اجتناب کرده اند اهمیت بالایی برخوردار است کدام ممکن است همراه خود مانترا سال هم تطبیق دارد.


دبیر اجرایی خانه کارمند استان قزوین یکپارچه داد: نمایندگی‌های پیمانی ۹ تنها حقوق کارمند را تیز کردن نمی‌کنند؛ اما علاوه بر این در هیئت پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع اختلاف کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع قانونی هم رسوخ کرده‌اند.


وی عنوان کرد: تا حد زیادی پیمانکارانی کدام ممکن است تحمیل ضرر می‌کنند در بخش دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویژه شهرداری‌ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی به مدیران تجهیزات‌ها تکیه کن‌اند کدام ممکن است توده ها این موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات پیمانکاری را ادعا کرده‌ایم؛ پیمانکاران ساده پول را مورد توجه قرار گرفت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر در امتداد طرف تضییع حقوق کارمندان در کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد ساخت هم تاثیرگذار است.


این در کنترل یکپارچه داد: پیمانکاران حتی در واحدهای تجاری هم وارد شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی همین‌ها هستند کدام ممکن است همراه خود مزد کارمندان مخالفت دارند، اگر پیمانکاران بردن شوند ۶۰ به همان اندازه ۷۰ نسبت مشکلات کارمندان رفع می‌شود.


وی همراه خود خاص اینکه معامله با یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات گروه کارگری است، عنوان کرد: بیمارستان‌های شخصی {به دلیل} طلب شخصی اجتناب کرده اند تامین اجتماعی قرارداد شخصی را لغو کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه مادر را قبول ندارند، {در این} شرایط از گرفتن بیمه تکمیلی چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد.


کریمی اظهار داشت: بیمه کارمندان ساختمانی هم یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند موضوعات مهم گروه کارگری است کدام ممکن است علی‌رغم فعلی بودن قوانین، حدود ۲ سال است کدام ممکن است تامین اجتماعی اجتناب کرده اند بیمه این کارمندان امتناع می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اجتناب کرده اند مورد مبادله هم استفاده نکرده است.


انتهای پیام/