انبساط ۸۰۰۰ واحدی شاخص بورس در فینال روز کاری هفته


برخلاف دیروز کدام ممکن است توسعه شاخص های بازار سرمایه تحمل تاثیر جهت دهی مسائل صادراتی بر کاهش محصولات معدنی بود…

رشد 8 هزار و یکی از شخصیت های بوریس در دیگران رز کاری هفتارشد 8 هزار و یکی از شخصیت های بوریس در دیگران رز کاری هفتا

برخلاف دیروز کدام ممکن است حرکت شاخص های بازار سرمایه تحمل تاثیر مصوبه مسائل صادراتی محصولات معدنی قرار گرفت، بلافاصله شاخص کل بورس سودآور به افزایش بیش اجتناب کرده اند ۸۰۰۰ واحدی شد.

شاخص بازار سرمایه بورس در پیشنهادات بلافاصله همراه خود انبساط ۸۱۰۰ واحدی به عدد منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۴ هزار واحد رسید. شاخص کل همراه خود معمول هم وزن ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۶ واحد افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم ۳۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۹ واحد را به پرونده رساند. انواع پیشنهادات {در این} بازار به ۴۸۱ هزار نوبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوب ارزش ۴۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۸ میلیارد ریال رسید.

فلز مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، سراسری صنایع مس ایران، پالایش نفت تهران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت تبریز، بهبود معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی بیشترین تاثیر خوش بینانه را در بورس نسبت به سایر نمادها داشتند.

بازگشت OTC به کانال ۲۰۰۰۰ واحدی

شاخص کل فرابورس بلافاصله توانست همراه خود ۲۰ هزار واحد افزایش ۱۰۹ واحدی یک بار دیگر وارد کانال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ واحد پرونده شد. انواع پیشنهادات {انجام شده} {در این} بازار به ۲۱۰ هزار تخفیف به خوب ارزش ۶۷۲۶۰ میلیارد ریال رسید.

آریسول پلیمر، پولی صادرات صابر، پتروشیمی مارون، پالایش نفت لاوان، دماوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت انرژی الکتریکی دیزل بهمن بیشترین تاثیر خوش بینانه را در سایر توکن ها نسبت به سایر توکن ها داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی زاگرس بیشترین تاثیر عقب کشیدن را در فرابورس نسبت به سایر توکن ها داشته است.

دسترس در بازار بلافاصله ۱۲۹ ژتون به خوب ارزش ۳۷۷۰ میلیارد ریال خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ ژتون به خوب ارزش ۲۶۳ میلیارد ریال فروخته شد.