انهدام باندهای فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فحشا در یاسوجبر مقدمه مطالعات خبرگزاری صراط حمید نادران با ادعا این خبر اظهار داشت: به محض اکتسابی خبر مردمان بر مقدمه سامانه “صمد ک.ب” را انتخاب کنید و انتخاب کنید با امتحان شده اجزا اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اخلاقی با هدایت انضباط در راهنمایی، ساختمانی شناخته شده به عنوان محل فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فحشا کدام ممکن است به صورت راه اندازی شده ورزش می تدریجی تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها قضایی صادر شد. توسط دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب وسط داده ها مورد رصد قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی منصفانه عملیات ضربتی تمامی متهمان اجتناب کرده اند جمله گروه های مختلط در چندین واحد مسکونی دستگیر شدند.

نادران با ابراز تاسف اجتناب کرده اند اینکه برخی اجتناب کرده اند بازداشت شدگان دارای شرایط خانوادگی خاص هستند، اظهار داشت: اجتناب کرده اند تذکر شرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرعی این گونه اعمال حرام بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات مشخصی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} خصوص قانونگذار مجازات های سنگینی تا ۱۰ سال حبس اندیشه در مورد است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افرادی که با انگیزه های مجرمانه چنین خانه های پوسیده ای تحمیل می کنند، روزانه یا ساعتی محل را اجاره می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این مد پول های بوتلگ می گیرند.

معاون دادستان کل یاسوج در طولانی مدت با پیشنهاد خانوار ها به نظارت بر فرزندان اظهار داشت: صادق است خانوار ها فرزندان شخصی را زیر تذکر داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه بیشتری به فرزندان شخصی داشته باشند تا در دام مجرمان سایبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها گرفتار نشوند. کدام ممکن است اعلام کردن می کنند برای فهمیدن یا پول درآوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره، گرفتار نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت خانوادگی شان جریحه دار نمی شود.

به گزارش روابط کلی استانداری کوگیلویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، انواع دستگیرشدگان {در این} اتصال به ۱۳ نفر رسید کدام ممکن است همگی دستگیر شدند.

ساکنان احترام قلمرو کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد می توانند گزارشات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب شخصی را به صورت محرمانه اجتناب کرده اند طریق جاده تصمیم صمد کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به شماره ۰۹۱۷۲۱۰۹۷۷۳ جهت بازرسی اجتناب کرده اند طریق پیام های رسانه ای فوق کشتی نمایند.