اولین تخصص کارگردانی الهام شعبانی/ «چرا چرا مسکن» در تالار قشقایی روی صحنه {می رود}.


اولین تجربه کارگردانی الهام شعبانی/ «چرا چرا زندگی» در تالار قشقایی روی صحنه می رود.

تئاتر چرا باید مسکن کرد به کارگردانی الهام شعبانی اجرای شخصی را در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر تحریک کردن می تنبل.


به گزارش ایلنا، «چرا خشمگین» عنوان اولین حاضر الهام شعبانی بر مقدمه متنی اجتناب کرده اند لیلی ایوری است.


این اجرا هم اکنون در مرحله ورزش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور به پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور پروانه اجرای حاضر، اجتناب کرده اند اول خردادماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر پذیرای بینندگان باشد.


در چکیده داستان این حاضر آمده است: «مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است نفس می کشیم، گاهی بی هدف، گاهی بی حفاظت، {در میان} ناامیدی کدام ممکن است برایش می جنگیم».


الهام شعبانی در آثار مختلفی معادل عاشقانه، ریکاوری، ملوان، ملکه گدا، الیور توئیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویای زمستانی شناخته شده به عنوان بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراح صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس ورزش داشته است.


انتهای پیام/