اکثر اصولگرایان هر نوع مطالبه گری را طرحی براندازانه می دانند
اکثر اصولگرایان با ظاهر شد عقب کشیدن به جامعه های اجتماعی، بلافاصله هر نوع مطالبه گری را توطئه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرحی براندازانه می دانند. همین سوءتفاهم است کدام ممکن است گاهی اصولگرایان را تصمیم گرفت به خطا می تدریجی کدام ممکن است اصلاح طلبان به اپوزیسیون می پیوندند.