برگزاری مونتاژ ستاد توافق اقتصاد خارجی همراه خود موضوع کمیسیون های مشترک مالی


برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد خارجی با موضوع کمیسیون های مشترک اقتصادی

مونتاژ ستاد توافق اقتصاد خارجی همراه خود موضوع کمیسیون های مشترک مالی برگزار شد.


به گزارش ایلنا، معاون دیپلماسی مالی وزارت امور خارجه اطمینان حاصل شود که سرزنده‌سازی تا حد زیادی کمیسیون‌های مشترک مالی همراه خود کشورهای مختلف برای افزایش مبادلات تجاری همراه خود ملت ها، بلافاصله مونتاژ فوق‌العاده ستاد توافق مالی را در خصوص کمیسیون‌های مشترک مالی برگزار کرد.


{در این} مونتاژ کدام ممکن است به ریاست مهدی صفری معاون دیپلماسی مالی وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور معاونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای سایر وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های به فرماندهی برگزاری کمیسیون های مشترک مالی برگزار شد، بسیار قدرتمند موضوعات مرتبط همراه خود کمیسیون های مشترک مورد بازرسی قرار گرفت. مورد بحث قرار گرفته است.


فینال وضعیت کمیسیون‌های ایران همراه خود سایر ملت ها، توصیه شده سرزنده‌سازی دبیرخانه‌های کمیسیون‌های مشترک، کمک به افزایش صادرات غیرنفتی ملت در سال جاری، سوئیچ فناوری، کمک به صادرات شرکت ها فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی اجتناب کرده اند مهمترین موضوعات این نشست است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات نمایندگی های داده ها بنیان. وی علاوه بر این بر پاسخگویی وزارت خارجه برای مدیریت، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار کمیسیون های مشترک مالی تاکید کرد.


شایان اشاره کردن است کدام ممکن است شش کمیسیون مشترک مالی در نیمه دوم سال قبلی برگزار شد کدام ممکن است تاثیر بسزایی در پیشبرد این سیستم های مالی دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مبادلات تجاری همراه خود سایر طرف ها داشت.


انتهای پیام/