“بنیانگذاران وضعیت حال”؛ خواه یا نه قوانین ریاست جمهوری علیه روحانی نابود شد هر دو تکرار تبدیل می شود؟
ردیابی های مکرر ابراهیم رئیسی به «بنیانگذاران وضع حال» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل عزل مدیران همراه خود همین انتساب، همراه خود توصیه صریح مدیریت برای «از دوام در مخالفت با فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف حداکثری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حضور دیدنی روحانی، جهانگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف. در دیدار فعلی همراه خود افسران ارشد… به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است هیچ. همراه خود این حساب این پرس و جو مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است خواه یا نه به اصطلاح فارکس رمزنگاری شده سوزانده شده است هر دو خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید جستجو در دلیل عکس بود به همان اندازه مقامات در گذشته را مسبب مشکلات راه اندازی شد کرد هر دو مقامات در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در بی ارزش عکس برای این موضوع بود. انتقاد حال؟