تاثیر توده ناخوشایند عراق اجتناب کرده اند امشب بر خوزستان
مدیرکل هواشناسی خوزستان اجتناب کرده اند تاثیر کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار اجتناب کرده اند سوی عراق در اواخر عصر در امروز {در این} استان خبر داد.