تالاب میکان در خطر است/ اگر تالاب آب نداشته باشد عواقب زیادی دارد.احداث سدها و سدهای خاکی در حوضه های آبریز بالادست تالاب های کویری میگان اراک، حفر بیش از حد چاه های مجاز و غیرمجاز، برداشت بی رویه از منابع آبی و ایجاد مزارع کشاورزی پرآب در اطراف تالاب ها از مهمترین اتفاقات است. . کاهش آب در تالاب های کویر میگان، اراک را برانگیخته است.