تاکید رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت بر ایجاد سفرهای زمینی به عتبات عالیات/ هدایت رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره عراق برای ترانزیت زائران اجتناب کرده اند عراق به عربستان


تاکید رئیس سازمان حج و زیارت بر راه اندازی سفرهای زمینی به عتبات عالیات/ پیشنهاد رئیس سازمان حج و عمره عراق برای ترانزیت زائران از عراق به عربستان

رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت کدام ممکن است در راس این هیئت به عراق گذشت بود، همراه خود رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره عراق دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر گشایش سفرهای زیارتی بین ۲ ملت تاکید کرد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند ستاد خبری وزارت حج؛ سیدصادق حسینی {در این} نشست همراه خود خاص اینکه این بازدید اطمینان حاصل شود که تسهیل بازدید زائران ایرانی به عتبات عالیات تکمیل شد، ذکر شد: شیوع کرونا باعث توقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کاهش اعزام زائران ایرانی به عتبات شد چرا کدام ممکن است در بازتاب عالی میلیون نفر را اعزام کرده بودیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالی ۳۰۰ هزار نفر به غیر اجتناب کرده اند اربعین داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در ایام اربعین حدود ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار ایرانی تشریف آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این زائران عراقی به ایران رفتند کدام ممکن است همراه خود شیوع کرونا متوقف شد.


وی افزود: حدود ۴ ماه پیش بازدید به عتبات عالیات را اجتناب کرده اند بالا گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت ۵۸ هزار ایرانی به عراق رفتند. در ایام نوروز ۱۵۰۰۰ ایرانی همراه خود هواپیما به عتبات منتقل شدند کدام ممکن است آن هم بر ایده پروتکل های پزشکی بود. “ممکن است گرفتمش.


وی همراه خود خاص اینکه همراه خود تقاضا های مکرر کنجکاوی مندان جستجو در باز شدن مرزهای زمینی هستیم، ذکر شد: ۷۵ نسبت افراد ایران در مخالفت با ویروس کرونا واکسینه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تذکر وضعیت جهان خوشایند است، خدایا مایلند همراه خود کمک های مورد نیاز زائران ایرانی ذیربط اجتناب کرده اند طریق زمینی به عتبات بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران عراقی نیز می توانند به مشهد مقدس مشرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اماکن متبرکه ایران بازدید کنند.


دکتر حسینی همراه خود خاص اینکه پیوند دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضل زیارت باعث تعمیق پیوند بین کشورهای مسلمان تبدیل می شود، ذکر شد: ما شناخته شده به عنوان گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت تعهد داریم رشد سنت زیارت را شدید بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیر هستیم. این کار به طور قابل توجهی.”


وی افزود: یکی اجتناب کرده اند موضوعات مورد تجزیه و تحلیل، ایجاد جاده ریلی برای تسهیل بازدید حج بین کشورهای مسلمان است کدام ممکن است ممکن است ارتباط اسلامی بین محله شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی زائران تولید دیگری مذاهب مسلمان را تعمیق بخشد کدام ممکن است می توان به {این مهم} کف دست کشف شد. . «آنها نیاز دارند مراقب باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان این جاده ریلی زیارتی را می توان جاده استانی نامید.


رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت همراه خود خاص اینکه تشکیل مجمع اماکن زیارتی جهان تشیع برای پیوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام تا حد زیادی جهان اسلام مثمر ثمر {خواهد بود} ذکر شد: این اتحادیه ممکن است هم افزایی مورد نیاز را تحمیل تدریجی.


شیخ المسعودی رئیس حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره عراق نیز همراه خود خوش آمدگویی به رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار ذکر شد: اجتناب کرده اند تبادل زائران بین ۲ ملت خرسندیم از گردشگری مذهبی جدا از این تأثیرات مالی، سنت مذهبی افراد را نیز خرس تأثیر مکان ها». این کدام ممکن است مقامات ها همراه خود یکدیگر کار با هم داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم بین افراد را فروش دهند.


وی افزود: در خصوص باز شدن مسیر زمینی، این موضوع ۹ تنها برای عتبات فوق العاده حیاتی است کدام ممکن است بتوانیم اجتناب کرده اند طریق زمینی به عراق بازدید کنیم، اما علاوه بر این می خواهیم عمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج به صورت ترانزیت اجتناب کرده اند عراق به عربستان انجام شود. در بازتاب متعدد اجتناب کرده اند ملت ها اجتناب کرده اند طریق زمینی اجتناب کرده اند عراق به عربستان سعودی بازدید می کردند.


پس اجتناب کرده اند این دیدار، ۲ طرف با توجه به موضوع حج امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعوت عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این این سیستم های استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کردند.


انتهای پیام/