تخلیه خاموشی ها در اصل کار صنعت انرژی الکتریکی نیست


انتشار خاموشی ها در دستور کار صنعت برق نیست

مشاور صنعت انرژی الکتریکی همراه خود ردیابی به مطالبی کدام ممکن است در برخی رسانه ها همراه خود ردیابی به معاون هماهنگ کننده گلوله کردن توانیر مبنی بر احتمال قطعی انرژی الکتریکی {در تابستان} آشکار شده است، تاکید کرد: وی تصریح کرد: خدای نکرده تابستان را با بیرون خاموشی سپری کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه جدول خاموشی های ناشی اجتناب کرده اند ضعیف ساخت در اصل کار صنعت انرژی الکتریکی نیست.


به گزارش ایلنا اجتناب کرده اند توانیر، «مصطفی رجبی مشهدی» همراه خود ردیابی به ساختار های تدوین شده برای اداره کردن زیادی از پیک در سال جاری، ذکر شد: همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تخصص تابستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان ۱۴۰۰، یکصد ساختار عملیاتی برای اداره کردن پیک بار {در تابستان} امسال تدوین شد. . “


سخنگوی صنعت انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند افزایش حدود ۸ درصدی خواستن به انرژی الکتریکی در سال ۱۴۰۰ خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: وزارت انرژی ۱۰۰ این سیستم عملیاتی برای گذراندن موفقیت آمیز تابستان ۱۴۰۱ اندیشه در مورد بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا پیگیری شد. آغاز مقامات سیزدهم


رجبی مشخدی ذکر شد: همراه خود تدابیر مدبرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری خوشایند همراه خود وزارت صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش، آمادگی مناسب برای مقابله همراه خود پیک بار مصرفی {در تابستان} امسال را داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت این سیستم های تدوین شده، عدم مطابقت در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن جبران تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه جدول سیاه شده در اصل کار.» نیست.


مدیرعامل نمایندگی استفاده جامعه انرژی الکتریکی ایران خاطرنشان کرد: همراه خود وجود همه مشکل ها، گام های بزرگی در جهت افزایش قابلیت ساخت برداشته شده است کدام ممکن است همراه خود وجود مسیر روی حیله و تزویر، توجه انداز روشنی به کف دست می دهد.


رجبی مشهدی ذکر شد: علاوه بر این هدف اصلی بر رشد ساخت، افزایش رشد زیرساخت های جامعه نیز در اصل شکل است کدام ممکن است ممکن است پتانسیل خوبی برای جامعه انرژی الکتریکی تحمیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری جامعه را افزایش بخشد.


رجبی مشهدی ذکر شد: در جاری حاضر هیچ گونه قطعی انرژی الکتریکی در ملت {به دلیل} عدم محدودیت ساخت هر دو سوئیچ {وجود ندارد}. اگر قطعی انرژی الکتریکی گزارش شود {به دلیل} خرابی در سیستم انرژی الکتریکی است کدام ممکن است اجتناب ناپذیر است.


وی افزود: همراه خود رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی نیروگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود مدیریت بلعیدن به گونه ای این سیستم ریزی شد کدام ممکن است کمترین محدودیت را {در تابستان} داشته باشیم.


انتهای پیام/