تعهد سینماسیار در راستای نتیجه گیری عدالت زیبایی شناختی اجرا تبدیل می شود/ کانون فیلم کودکان بر انتخاب سبک کانون اصلی دارد/ بدهی های شخصی را تیز کردن کردیم


پروژه سینماسیار در راستای تحقق عدالت فرهنگی اجرا می شود/ کانون فیلم جوانان بر تنوع ژانر تمرکز دارد/ بدهی های خود را پرداخت کردیم

معاون ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرگانی صفحه بحث سینمای کودکان ایران در خصوص اجرای ساختار «سینماسیار» اظهار داشت: این مناسبت ممکن است مانترا عدالت زیبایی شناختی برای سینما را همراه خود هر کسری محقق تنبل.


به گزارش خبرنگار ایلنا، صفحه بحث فیلم کودکان مجری ساختار سینمای سیار همراه خود هدف تامین خواستن شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطقی کدام ممکن است سینما ندارند، برای حاضر تسهیلات همراه خود از کیت قابل حمل به رویداد روز فیلم ایرانی راه اندازی شد. فیلم های. این ساختار در نوروز امسال همراه خود اکران فیلم «مقام مهدی» در مناطق کم برخوردار اجرا شد.


میکائیل دیانی (معاون ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرگانی صفحه بحث سینمای کودکان ایران) وی در خصوص اجرای این ساختار در نوروز ۱۴۰۱ اظهار داشت: سینما سیار یکی اجتناب کرده اند مجموعه های زیر مجموعه صفحه بحث فیلم کودکان است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به اینکه صفحه بحث فیلم کودکان تنها رکن گروه سینمایی است کدام ممکن است دارای محل های کار در سرتاسر ملت رسالت تخصیص عادلانه زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص عادلانه را بر عهده دارند. این دلیل است صفحه بحث دارای عالی تجهیزات سینمایی است کدام ممکن است بازدیدها را همراه خود ارزش کمتری نسبت به سینماهای وضعیت های با بیرون سینما روی پرده حاضر می دهد.


وی یکپارچه داد: امسال فیلم مقام مهدی را در نوروز داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی به همان اندازه ۲ هفته تولید دیگری فیلم‌های نوروزی تولید دیگری به سامانه سینماسیار اضافه می‌شود به همان اندازه تقریباً همه فیلم‌ها اجتناب کرده اند این شانس احتمالاً اکران بهره ببرند. “


دیانی دانستن درباره نحوه محاسبه کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازبینی عالی تعهد خاص کرد: مشابه با اکران فیلم، قراردادی بین صفحه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های چاپ شده منعقد تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود کسر ارزش عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های اپراتور محاسبه تبدیل می شود. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان بین کارگردان، تهیه کننده، نمایندگی چاپ شده به کف دست به اینجا رسید. نکته قابل ملاحظه اینجا است کدام ممکن است ما هیچ درآمد پولی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها امکان ورود به فیلم های روز سینمای ایران را فراهم می کنیم کدام ممکن است حقشان سلب شده است.


وی یکپارچه داد: این تعهد درآمد پولی خوبی برای سینماگران به در کنار دارد. این تعیین کنید اجتناب کرده اند حاضر به هیچ وجه وارد معادلات عددی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد ساخت کننده، سرمایه گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده کننده نشده است. آنها برای کسب درآمد به صفحه فیلم، VOD را انتخاب کنید و انتخاب کنید DVD تکیه می کنند. الان سینما تأمین درآمدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی درآمد پولی عکس است، با این حال در گذشته اجتناب کرده اند این اتفاق هیچ درآمد پولی برای اکران سینماهای سیار هر دو اکران های جانبی نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا این ساختار ذهنیت پولی جدیدی تحمیل کرده است. جایگزین برای تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان؛ از طی ۲ سال قبلی فیلم های این وضعیت کالا قابل توجهی داشته اند.


قائم مقام صفحه بحث سینمای کودکان تصریح کرد: شناخته شده به عنوان مثال با توجه به فیلم «منصور» کدام ممکن است حدود ۵ میلیارد تومان کالا داشت، عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیارد تومان اجتناب کرده اند این مبلغ به اکران کناری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمایار یعنی سینمایار افتاد. انواع قابل توجهی همراه خود اینکه بلیطش خیلی ارزانتر اجتناب کرده اند بلیط سینماست، با این حال بینندگان زیادی دارد. نکته تولید دیگری اینکه {در این} بین واسطه فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق فیلمبردار بر تهیه کننده بردن شده است به منظور که مالک سهم فوق العاده زیادی در نیمه سهم کالا دارد.


دیانی دانستن درباره میزان کالا نوروزی امسال یکپارچه داد: آمار از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع از محسوس باقی مانده است به راحتی در دسترس است نیست، با این حال می‌دانم کدام ممکن است انواع درو کردن‌ها بیش از حد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بعد اجتناب کرده اند نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز ماه رمضان نیز این آمار موجود است. حتی تا حد زیادی انبساط کرد.» می توانم بگویم بدون در نظر گرفتن مناطق فقیرتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا شهرها همراه خود سینماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات استان ها تا حد زیادی باشد، کالا سینماها تا حد زیادی تبدیل می شود. مثلاً در استان های سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان آنقدر سالن داشتیم کدام ممکن است گاهی باند اجتناب کرده اند تعدادی از سینمای تهران تا حد زیادی می شد.


وی افزود: این امر در راستای مانترا گروه سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش عدالت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص عادلانه تولیدات هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی است. بعد از همه این ساختار در وسط های در گذشته نیز اجرا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت امتحان شده بیشتری مورد استفاده قرار گیرد تا حد زیادی اجتناب کرده اند آن صورت گرفت.


این مقام به فرماندهی تاکید کرد: قطعا این ساختار افزایش می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید گرفته تبدیل می شود. سینمای ما تعدادی از سالی است کدام ممکن است توسط تاج محدود شده است، با این حال در وسط جدید قطعا پیشرفت خواهند کرد.


وی علاوه بر این دانستن درباره این سیستم های صفحه بحث فیلم کودکان در وسط جدید دلیل داد: مهمترین چیزی کدام ممکن است در سال جدید در صفحه بحث داریم اینجا است کدام ممکن است بحث ساخت را شدید تر بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم مال خودمان بسازیم. تا حد زیادی اجتناب کرده اند عالی درام.» اجتماعی باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بسیاری از ژانرهای فیلم مختصر بیشترین استفاده را ببرید


وی تاکید کرد کدام ممکن است بدست آوردن به این امر در بخش انتخاب سبک به سختی دشوارتر اجتناب کرده اند قبلی است. باید همراه خود گروه ها، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه های مختلف مراجعه به کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم آنها را راضی کنیم کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند بودجه شخصی را برای زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت به این کودکان اختصاص دهند به همان اندازه آثاری همراه خود استاندارد بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انتخاب ژانری بالا برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود خالص ساخت شود. اجتناب کرده اند ورزش های ما در سال جدید ج این پوشش ساخت جدید {خواهد بود}.


دیانی افزود: در بخش آموزش باید بگویم کدام ممکن است صفحه بحث رویکرد آموزشی اساس ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر به طور مکرر یکپارچه داشته است با این حال دوم ای کدام ممکن است در وسط هایی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت فیلم را خدشه دار کرده است. بین دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمسازان جوان». این کارگردان عالی فاصله آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی فیلم پایانی را هم فیلمبرداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثبات صفحه بحث گرفت، با این حال در مونتاژ اولین فیلمش خلأ وجود داشت کدام ممکن است مسیر او را تنظیم داد. سعی می کنیم توسعه آموزشی را به تکنیک ساخت نزدیک کنیم.


وی در نهایت همراه خود ردیابی به پورتال صفحه بحث فیلم کودکان اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند اتفاقات این بود کدام ممکن است پورتال صفحه بحث {به دلیل} بدهی های قبلی به مدت عالی سال بسته شد. ما سعی کردیم تمام بدهی های این دوران را در نهایت اسفند ماه تیز کردن کنیم. همه فیلمسازانی کدام ممکن است برای تیز کردن بدهی شخصی به صفحه بحث مراجعه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما درگاهی را باز کردیم به همان اندازه {به سمت} فیلمسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت آثار جدید برویم.


انتهای پیام/