تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال به ۲ اتحادیه «خدماتی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «توزیعی»


تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه «خدماتی» و «توزیعی»

وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش همراه خود تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال به ۲ اتحادیه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای دیجیتال توزیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای دیجیتال خدماتی موافقت کرد.


همراه خود ملاحظه به پوشش‌های وزرات صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش، مبنی بر تولیت تمام ورزش‌های درمورد به ۱ محل کار موضوع تخصصی توسط شبیه به محل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارنظرهای کارشناسی کدام ممکن است {در این} خصوص صورت گرفته است، گفتن شد کدام ممکن است اتحادیه کشوری کسب‌وکار دیجیتال، برای ادغام کردن کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی همراه خود ۲ ورزش اصلی توزیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی است.


تجمیع تمام ورزش‌های گوناگون کسب‌وکار دیجیتال در یک واحد اتحادیه اجتناب کرده اند ابتدا به دلیل برای ضعیف اعضا {اتفاق افتاد} با این حال همراه خود انبساط انواع فعالان این جهان در سال‌های فعلی، نارضایتی در خصوص انجام وظایف این اتحادیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلف اعضا رخ داد.


این دلیل است تقاضا سریع تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال به ۲ اتحادیه اجتناب کرده اند سوی معاون خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش، مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله مورد موافقت وزیر صمت قرار گرفت.


 اتحادیه کشوری کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای دیجیتال، در راستای نتیجه گیری ماده ۸۷ قوانین نظام صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید بر تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای دیجیتال، ورزش شخصی را اجتناب کرده اند آبان ماه سال ۱۳۹۶ به‌طور مناسب در جهت حمایت اجتناب کرده اند کسب‌وکارهای اینترنتی ملت، تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع بخشیدن در انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد کسب‌وکارها تحریک کردن کرده است.


انتهای پیام/