تقلیل شهید مطهری به صِرف ایدئولوگ سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران دقیق نیست/ در فروش متمرکز اندیشه‌های مطهری کوتاهی‌های زیادی صورت گرفته است


تقلیل شهید مطهری به صِرف ایدئولوگ سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران صحیح نیست/ در ترویج هدفمند ایده‌های مطهری کوتاهی‌های زیادی صورت گرفته است

اندیشه‌های شهید مطهری در امتیازات گوناگون سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، به معنای واقعی کلمه هستند حقایق ناب اسلامی را تصویر می‌تنبل کدام ممکن است در هر نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستمی کدام ممکن است بخواهد بر مقدمه ایدئولوژی اسلامی بنا گردد، قابل ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجراست. ایشان منصفانه تئوریسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایدئولوگ عالی اسلامی هستند کدام ممکن است به قول مدیریت معظم انقلاب، همراه خود تفسیری کدام ممکن است اجتناب کرده اند اسلام مطرح کردند، انقلاب اسلامی تعیین کنید گرفت. با این حال این مساله انگیزه بر آن نیست کدام ممکن است ایشان را صرفا ایدئولوگ نظام جمهوری اسلامی ایران بدانیم.


به گزارش خبرنگار ایلنا، شهید «مرتضی مطهری» اجتناب کرده اند جمله متفکران عالی جهان اسلام به شمار می‌رود کدام ممکن است گستره ورزش‌های ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه‌ای او در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فلسفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری گشودن افق‌های اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید در بخش‌های مذکور، عملا وی را به شخصیتی تاثیرگذار (نَه ساده روی زمین اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران) تغییر کرده است. ابداعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاسیر خاص شهید مطهری اجتناب کرده اند حیث ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئوریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم محدود ماندن وی به فضای صرفِ بخش (را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ویژه تعاملات در عمق وی همراه خود محافل آموزشی)، سال‌هاست کدام ممکن است تذکر متنوع اجتناب کرده اند تئوریسین‌ها را به شخصی جلب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرا وی در بخش‌های گوناگون، همچنان محلِ بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر میان اندیشمندان مختلف است. اجتناب کرده اند این رو، در مهم بودن این شخصیت آموزشی جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تامل بودن اندیشه‌های وی، کمتر تردیدی حتی {در میان} مخالفان او موجود است.


{در این} راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقبول فرارسیدنِ دوازدهم اردیبهشت ماه، سالروز مبایعه نامه درک شهید مرتضی مطهری، در گفتگو همراه خود حجت الاسلام «سیدمصطفی حسینی» سرپرست گروه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدیثِ پژوهشگاه تحقیق تقریبی (تقریب مذاهب اسلامی)، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر در بخش اندیشه شهید مطهری، به بازرسی گوشه‌ای اجتناب کرده اند ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدگاه‌های شهید مطهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتِ آن‌ها همراه خود واقعیت‌های کنونی جهان اخیر در بخش‌های مختلف پرداخته است. {در این} اتصال به ویژه مدت‌هاست کدام ممکن است پرس و جو‌هایِ زیادی نظیر این مطرح می‌شود کدام ممکن است: خواه یا نه اساسا باید شهید مطهری را صرفا اجتناب کرده اند حیث سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درجه ایدئولوگِ نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تقلیل داد؟ خواه یا نه تفاسیر خاص شهید مطهری در باب آزادی انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیت امتیازات اجتماعی، صرفا نمودهایی اجتناب کرده اند دیدگاه‌های منصفانه شخصیت تک بُعدی مذهبی را تصویر می‌کنند؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام اینکه انگیزه عدمِ همه‌گیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیانی مهجور ماندن تفکرات شهید مطهری (به ویژه در صحنه ممکن) در بخش‌های گوناگون چه {بوده است}؟ مشروح گفتگو همراه خود حجت‌الاسلام «سید مصطفی حسینی» را {در این} اتصال بیاموزید..


برخی منتقدان شهید مطهری به‌طور خاص وی را به تکرار مکررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم حاضر اندیشه‌های جدید به طور قابل توجهی در بخش امتیازات دینی متهم می‌کنند. خواه یا نه به واقع چنین است؟ مهمترین ابداعات شهید مطهری در بخش تفسیر دین را چه می‌دانید؟


خیر؛ شخصاً منصفانه چنین دیدگاهی همراه خود ملاحظه به واقعیت‌های میدانی، اجتناب کرده اند شهرت چندانی برخوردار نیست. شخصاً مهمترین ویژگی ایشان اصلاح در نظر گرفته شده دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریف زدائی اجتناب کرده اند معارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزه‌های دینی است. اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است بهترین دغدغه ایشان مسخ تأمل دینی در جوامع بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را دلیل برای‌العلل نه گفتن قرون جدیدترین جوامع اسلامی می‌دانست اجتناب کرده اند این رو تمام همش را نیز بر رفع این درد مزمن قرار داد. ایشان به محبوبیت روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها بی نظیر دین فوق العاده اهمیت می‌داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد بود با بیرون ملاحظه به روح دین نمی‌توان به حقایق دینی رسید. در تمامی آثار ایشان- امتیازات اعتقادی، سیاسی، حقوقی، فقهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید. . – می‌توان این چشم اندازِ اصلاح گرایانه به آموزه‌های دینی تبصره نمود. اجتناب کرده اند جمله ایشان همراه خود حاضر تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلی عمیق اجتناب کرده اند مکتب عاشورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریف‌زدایی اجتناب کرده اند آن توانست جلوه‌های عظیم حماسه حسینی را به گروه حاضر دهد به گونه‌ای کدام ممکن است همه وقت بتوان اجتناب کرده اند آن الهام گرفت. ایشان بهترین درس عاشورا را امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر می‌دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد بود امام حسین علیه السلام همراه خود قیامش به این دستور کدام ممکن است دلیل برای مبقیه دین است، خوب ارزش داد. ایشان در مساله حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد خانمها در اجتماع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین اینکه حجاب اسلامی هیچ منافاتی همراه خود حضور خانمها در اجتماع ندارد ابهامات متنوع را {در این} مساله برطرف نمود. ایشان در نقد مکاتب فلسفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی غرب اجتناب کرده اند جمله نقد کانت، راسل، فروید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ایده ها امثال دیوید هیوم کدام ممکن است ادله موحدین در خداشناسی را به قول خودش ابطال نمود مباحث فوق العاده ارزشمندی را مطرح کرده است کدام ممکن است متاسفانه کمتر به آن است‌ها پرداخته می‌شود. گفتارهای تفسیری ایشان درمباحث قرآنی بدیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید است. دیدگاههای ایشان در زمینه امتیازات معرفتی اجتناب کرده اند قبیل «مساله محبوبیت» نیز فوق العاده {به روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مفید است}. اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است فرآیند شهید مطهری در تبیین امتیازات بصورت مقارن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تطبیقی است، {در این} مساله فوق العاده مهم نیز ایشان بعد اجتناب کرده اند حاضر نظریات مهمترین فلاسفه جهان، دیدگاه قرآن را به شکلی فوق العاده برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده مطرح نموده است.


خواه یا نه تاکیدات شهید مطهری مبنی بر اینکه بشر منهای دین حتی اجتناب کرده اند حیث اجتماعی هم معنا پیدا نمی‌تنبل همراه خود ملاحظه به الگو تاریخی بشر، نشان دادن شخصی را نماد داده است؟


ایشان دین در واقع را منطبق همراه خود فطرت بشریت دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج انسان اجتناب کرده اند مسیر فطرت را سبب انحراف می‌داند. ایشان معتقد است تنها دینِ حقیقی است کدام ممکن است می‌تواند بهترین پشتوانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین کننده نیازهای دقیق بشریت ازجمله آزادی دقیق باشد. معنویت منهای دین دروغی بیش نیست. فاجعه کنونی روی زمین اخیر شاهد صدقی بر این دیدگاه ناب قرآنی است. ایشان عصر جدید را نَه عصر علم اما علاوه بر این عصر اسارت علم در چنگال قدرتمندان زرو زور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر می‌داند. اجتناب کرده اند منظر ایشان بهترین اختراع بشر در امروز به رغم تکنولوژی اخیر، اختراع ماشین «مرکزِ حقایق» است. خیانتی کدام ممکن است در امروز توسط دیدگاهِ «علم منهای دین» به بشریت شده در کل گذشته تاریخی سابقه نداشته است. مساله‌ای کدام ممکن است نمودهای اجتماعی قابل توجهی نیز یافته است.


مهمترین محور در دیدگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظریات اجتماعی شهید مطهری را چه می‌دانید؟


اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکارترین ویژگی شهید مطهری احیاء تأمل دینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است اصلی امتیازات دینی در ارجاع به اجتماع است، لذا دیدگاه‌های ایشان {در این} بخش بیش اجتناب کرده اند سایر بخش‌ها واضح است کدام ممکن است می‌توان به بعضی الگوی {در این} اتصال نیز ردیابی کرد:


الف – ایشان مساله توحید را همراه خود اینکه امری اعتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظری است منحصر در جهان مسکن شخص خاص ندانسته اما علاوه بر این آن را در درجه اجتماع اجباری‌الاجرا می‌داند. ایشان تحمل عنوان «توحید اجتماعی» معتقد است کدام ممکن است باید اندیشه توحیدی {در سراسر} حیات اجتماعی بشر جریان یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مظاهر شرک در مسکن شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی بشر نابود گردد. ایشان می‌گویند: «-بر مقدمه منطق اسلام – در شبیه به جاری کدام ممکن است باید همراه خود عناصر روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی تفرقه در پرتو توحید در عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق پرستی کشتی کرد، -باید – همراه خود عناصر تبعیض، بی‌عدالتی‌ها، محرومیّت‌ها، ظلم‌ها، اختناق‌ها، طاغوت‌ها، غیر خدا را «رب تکل»‌ها – نیز – به شدّت جنگید.»


ایشان همراه خود ردیابی به انقلاب تکاملی صدر اسلام می‌گویند: «اسلام کدام ممکن است ایجاد کرد، در آن واحد به ۲ دگرگونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ حرکت بازو زد. اسلام نگفت داخل را اصلاح کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برون کار نداشته باشید، اخلاق را بسازید اجتماع شخصی به شخصی ساخته می‌شود، اسلام در آن واحد کدام ممکن است ندای توحید روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درونی در پرتو ایمان به خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید یگانه پرستی ذات یگانه او را داد، فریاد توحید اجتماعی در پرتو جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود ناهمواریهای اجتماعی را نیز بلند کرد.»


ب- عدالت اجتماعی: اجتناب کرده اند جمله اجزا بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیدی در اندیشه‌های اجتماعی – سیاسی شهید مطهری تاکید فراوان ایشان به مساله عدالت اجتماعی است. ایشان معتقد است با بیرون عدالت، اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی قابل تداوم نیست. ایشان منصفانه ماه در گذشته اجتناب کرده اند شهادتشان در مصاحبه‌ای فرمود: «…بلند مدت این انقلاب آن وقت محفوظ {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انقلاب آن وقت تداوم پیدا خواهد کرد کدام ممکن است: اولا مسیر عدالت‌خواهی را دائمی شکسته نشده بدهد. یعنی دولتهای بلند مدت واقعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا در مسیر درست حرکت کنید عدالت اسلامی گام بردارند، برای پُر کردن سوراخ‌های طبقاتی اقدام کنند، تبعیض‌ها را واقعا اجتناب کرده اند میان ببرند؛ مقامات‌های جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت برای برقراری گروه بی‌طبقه اسلامی کوشش کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید الا اگر عدالت فراموش شود انقلاب شکست می‌خورد. چون اصلا ماهیت این انقلاب ماهیت عدالتخواهانه {بوده است}.»


ج – آزادی قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص: بعد اجتناب کرده اند مساله عدالت، ایشان به عملکرد آزادی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی اندیشه فوق العاده اهمیت می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام نظام حاکمیت به آزادی‌های اجتماعی را مسئله تداوم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند آن را سبب شکست نظام می‌داند. ایشان در شکسته نشده گفتار در گذشته می‌گویند: «. . -بعد اجتناب کرده اند عدالتخواهی – باید به آزادی‌ها به معنای دقیق در نظام اسلامی احترام بگذاریم. یعنی اگر مقامات اسلامی، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی بخواهد زمینه اختناق را به وجود بیاورد قطعا شکست خواهد خورد. بعد از همه آزادی غیر اجتناب کرده اند هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج است. آزادی قصد کردن ارزان. هر کسی در سطح اول فکرش، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمش باید آزاد باشد. با این حال در نظر گرفته شده آزاد باشد یعنی اگر کسی واقعا نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنی دارد، در نظر گرفته شده خودش را بگوید. اتفاقا تخصص‌های قبلی نماد داده است کدام ممکن است: هر وقت در گروه ما مرتب سازی آزادی ذهنی بوده- را انتخاب کنید و انتخاب کنید لو اجتناب کرده اند روی سوء نیت هم {بوده است}- این امر به ضرر اسلام تمام نشده اما علاوه بر این به درآمد اسلام تمام شده است. (مشروط به این کدام ممکن است ما هم حرف خودمان را بزنیم ۹ اینکه آن‌ها حرفشان را بزنند ما سکوت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف خودمان را نزنیم).» ایشان وجود قطب جایگزین را در نظام اسلامی سبب آسانسور نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به جبهه حق می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید: «به طور گسترده اختلاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب برای پیشرفت اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است. … دستورًا وجود اقلیتِ دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین برای همه گروه {مفید است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن جمله برای شخصیِ اکثریت قریب به اتفاق. ممکن است این را بطور قاطع عرض می‌کنم: هر روزی کدام ممکن است قطب جایگزین اجتناب کرده اند عقیده حق گرفته شود، شخصی عقیده حق طبعاً به سوی فساد می‌گراید. یعنی عوام‌الناس می‌آیند در احاطه این عقیده حق آنچنان می‌بافند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیب کردن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر چرند به آن است اضافه می‌کنند کدام ممکن است عقیده حق به بازو طرفدارها زیان می‌بیند. همه وقت زیان‌هایی کدام ممکن است عقیده حق به بازو طرفدارانش دیده به بازو مخالفانش ندیده است.»


ایشان در خصوص عملکرد مردمان در انتخابات معتقد بود کدام ممکن است اگر مردمان حتی صدبار هم در انواع شخص اصلح دچار خطا گردند بیشتر است اجتناب کرده اند اینکه متولیان گروه شخص مورد نظرشان را به گروه تحمیل کنند هرچند این شخص اصلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از شخص باشد چون در پرتو انتخابات ازاد اندیشه‌های مردمان انبساط می‌تنبل.


دیدگاه‌های اجتماعی ایشان در امتیازات تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله در مساله امامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه ولایت فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیت در نظام اسلامی، حقوق خانمها، حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید…فوق العاده مترقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل حاضر به مجامع آموزشی دنیاست کدام ممکن است باید در فرصتی تولید دیگری به آن است‌ها صنوبر.


متنوع شهید مطهری را مخصوصا اجتناب کرده اند حیث اندیشه سیاسی به جمهوری اسلامی ایران محدود کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان را صرفا ایدئولوگ نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. خواه یا نه خواهید کرد همراه خود این گزاره موافقید؟


به تذکر می‌رسد دیدگاه مذکور ظلمی فاحش در حق ایشان است. ایشان منصفانه تئوریسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایدئولوگ عالی اسلامی هستند کدام ممکن است به قول مدیریت معظم انقلاب همراه خود تفسیری کدام ممکن است ایشان اجتناب کرده اند اسلام مطرح کردند، انقلاب اسلامی تعیین کنید گرفت با این حال این انگیزه بر آن نیست کدام ممکن است ایشان را صرفا ایدئولوگ نظام جمهوری اسلامی بدانیم. اندیشه‌های ایشان در امتیازات گوناگون سیاسی اجتماعی به معنای واقعی کلمه هستند حقایق ناب اسلامی است کدام ممکن است در هر ارتش کدام ممکن است بخواهد بر مقدمه ایدئولوژی اسلامی بنا گردد قابل ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجراست. ایده ها ایشان کدام ممکن است بر گرفته اجتناب کرده اند دارایی ها اصیل اسلامی است سلسله‌ای اجتناب کرده اند حقایق دینی است کدام ممکن است می‌تواند میزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبنای هر نظام اسلامی قرار گیرد. بعد از همه اینکه نظام کنونی به همان اندازه چه مقدار منطبق همراه خود مبانی ذهنی شهید مطهری است مساله‌ای است کدام ممکن است اجباری است به صورت جداگانه مورد بازرسی قرار گیرد.


شهید مطهری در اندیشه کلامی شخصی تاکیدات فراوانی بر ایده خودشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فطرت بشر دارند. به معنای واقعی کلمه هستند؛ ایشان شخصیِ انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فطرت وی را اصالت می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاهیمی نظیر اجتناب کرده اند خودبیگانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را بر همین مقدمه -تحلیل می‌کنند. خواه یا نه مبنای استدلالی ایشان در کلیه زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تمامی انسان‌ها در جوامع مختلف اجتناب کرده اند قابلیت اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن شدن برخوردار است؟


اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است فطرت بشر ملایم است قطعا مبانی استدلالی ایشان در ایده ها مذکور در همه زمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری‌ها ملایم {خواهد بود}. بعد از همه باید بین قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای بی نظیر بشر همراه خود تعیین کنید‌های اجرائی تامین آن از ملزومات تمایز قائل شد. اجتناب کرده اند منظر شهید مطهری هر چند نیازهای بی نظیر بشر اجتناب کرده اند قبیل فطرت واقعیت جوئی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به پرستش کمال کاملاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست داشتن زیبائی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…اموری ملایم است با این حال انواع اجرائی آن‌ها به مطابقت زمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری‌ها متغیر {خواهد بود}. اجتناب کرده اند منظر ایشان هیچ تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمی – علاوه بر این عبادات – در اسلام وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قداست ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها حقایقند کدام ممکن است اموری ملایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر قابل تنظیم می‌باشند.


به تذکر خواهید کرد انگیزه بی نظیر اینکه اندیشه‌های اندیشمندانی نظیر شهید مطهری نتوانسته روی زمین در امروز به ابعاد کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نحوی مناسب جای شخصی را باز تنبل چیست؟


این نقطه ضعف اجتناب کرده اند ماست کدام ممکن است متاسفانه نتوانسته‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو نخواسته‌ایم ایده ها این اندیشمند عظیم اسلامی را در درجه دنیا نشر دهیم. رئیس انقلاب فرمودند اگر آثار ایشان به زبان‌های خشمگین دنیا تفسیر گردد سبب پیدایش نهضتی عظیم در اروپا ممکن است. باید اظهار تاسف کرد کدام ممکن است حتی در گروه اسلامی خودمان هم ایده ها شهید مطهری همچنان مهجور نظری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است. سیمای جمهوری اسلامی ایران چقدر به فروش این اندیشه‌های ناب به رغم تاکیدات فراوان مقام معظم مدیریت بها می‌دهد؟ اصلا ایده ها شهید مطهری چقدر در سیمای جمهوری اسلامی ایران جایگاه دارد؟ همراه خود اینکه امام خمینی تمام آثار ایشان را صددرصد تایید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خودش را شاگرد ایشان می‌داند. این‌ها همگی مسائلی هستند کدام ممکن است ادامه دارد {به درستی} آن‌ها را آسیب‌شناسی نکرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشی قابل ملاحظه در مهجور ماندن ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه‌های شهید مطهری تفریحی کرده‌اند.


گفتگو: سامان سفالگر


انتهای پیام/