تنظیم جامعه رادیویی میزبان به‌ صورت وب مبتنی بر برای مشترکین سیم‌ مقوا‌های شاتل ‌سلولی بالقوه شد


تغییر شبکه رادیویی میزبان به‌ صورت آنلاین برای مشترکین سیم‌ کارت‌های شاتل ‌موبایل ممکن شد

برای نخستین ‌بار در ایران، امکان «محدوده دستی جامعه رادیویی اپراتور میزبان» اجتناب کرده اند طریق پنل سیستم مدیریت اینترنتی حساب، برای مشترکین سیم‌ مقوا‌ های معقول شاتل‌ سلولی بالقوه شد.


به گزارش روابط نهایی شاتل‌ سلولی، در راستای تسهیل ورود مشترکین سیم ‌مقوا ‌های شاتل‌ سلولی به سرویس مترقی «محدوده دستی جامعه رادیویی»، این قابلیت کدام ممکن است پیش ‌تر اجتناب کرده اند طریق کد دستوری #۸*۱* به راحتی در دسترس است مشترکین قرار گرفته بود، به پنل مدیریت اینترنتی حساب شاتل‌ سلولی نیز اضافه شد. اجتناب کرده اند این پس، مشترکین سیم‌ مقوا‌ های معقول شاتل ‌سلولی می ‌توانند به ‌صورت وب مبتنی بر اجتناب کرده اند طریق پنل مدیریت اینترنتی حساب شخصی، ضمن استعلام شناسایی جامعه رادیویی میزبان، به‌ صورت دستی این جامعه را در زمان متوسط ​​ تنظیم داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قابلیت محدوده معقول را اجتناب کرده اند همین طریق مجددا سرزنده کنند.


جامعه تلفن در کنار شاتل ‌سلولی سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نخستین ‌بار در ایران، در جهت رشد قابلیت ‌های سیم ‌مقوا‌ معقول شخصی، اجتناب کرده اند راهکار مترقی «محدوده دستی جامعه رادیویی میزبان» بر بستر کددستوری #۸*۱* آشکار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون این امکان را فراهم کرده به همان اندازه مشترکین شاتل‌ سلولی بتوانند همراه خود برای مشاوره پنل مدیریت اینترنتی حساب شاتل ‌سلولی به‌ صورت وب مبتنی بر نیز به این سرویس ورود داشته باشند.


این خدمت جدید، همراه خود ملاحظه به نیازسنجی {انجام شده} اجتناب کرده اند مشترکین سیم ‌مقوا‌های معقول شاتل ‌سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌ ویژه مشترکینی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مودم برای پیوستن به جامعه استفاده می‌کنند، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاده‌ سازی شده است.


شاتل‌ سلولی تنها اپراتور تلفن در کنار ایران است کدام ممکن است امکان پیوستن خودکار به جامعه هر سه اپراتور دارای جامعه رادیویی ملت را برای مشترکین سیم‌ مقوا ‌های شخصی فراهم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحلیل مداوم جامعه‌ های حال در مکان جغرافیایی مشترکین، باکیفیت ‌ترین جامعه رادیویی در هر قلمرو را به ‌صورت انصافاً معقول محدوده می ‌تدریجی.


کنجکاوی ‌مندان برای بدست آمده دانش اصولاً در خصوص سیم‌ مقوا ‌های معقول شاتل‌‌ سلولی همراه خود محافظت سراسری ۴G/LTE را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش ‌شماره ۰۹۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد منصفانه، می ‌توانند به شبکه ‌مکان www.shatelmobile.ir مراجعه کنند هر دو اجتناب کرده اند طریق شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ به صورت ۲۴ ساعته همراه خود مشاوران کالا شاتل‌ سلولی در ارتباط باشند.


انتهای پیام/