خلیل زاد اولین کسب پرسپولیس برای فصل بلند مدت است؟! پایگاه خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلی افق


شجاع خلیل زاد پس اجتناب کرده اند جدایی اجتناب کرده اند پرسپولیس برای حمل بلوز الریان راهی قطر شد. به گزارش روزنامه الوطن، قرارداد شجاع خلیل زاد همراه خود الریان ۲ فصل به اندازه انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت این شرکت کننده در الریان به نوک رسید.

روزنامه قطری پیش بینی داشت قرارداد شجاعی همراه خود الریان را تمدید نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نوک کار این شرکت کننده خبر داد. شجاع خلیل زاد بر تأثیر جراحات وارده خرس حرکت جراحی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تازگی اجتناب کرده اند بیمارستان مرخص شد.

اگر این شرکت کننده نتواند به حضور شخصی در قطر شکسته نشده دهد، به مستعد ابتلا به به پرسپولیس باز خواهد گشت. او پیش اجتناب کرده اند این چندین بار تمایل شخصی را برای یادآور قرمزها ابراز کرده بود. این مدافع کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این ادعا کرده بود کدام ممکن است رسول علت جدایی اش اجتناب کرده اند قرمزها {بوده است}، احتمالا پس اجتناب کرده اند ۲ سال به این گروه باز خواهد گشت.