داده های بودجه استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اصلاح کرد/ در صورت عدم اجرای آنها به تمامی تجهیزات های انتظامی شکایت خواهیم کرد.


داده های بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد/ در صورت عدم اجرای آنها به تمامی دستگاه های انتظامی شکایت خواهیم کرد.

مشاور مردمان بویراحمد، دنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارگون در مجلس یازدهم ذکر شد: بودجه استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد با بیرون احتساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت مفاد آیین نامه خانه مجلس اصلاح کرد. اگر این اتفاق نیفتد اجتناب کرده اند تمام نهادهای انتظامی ملت شکایت خواهم کرد.


به گزارش ایلنا اجتناب کرده اند یاسوج، مهدی روشنفکر درست در این لحظه (دوشنبه) در مونتاژ علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ذکر شد: متوجه شدم برای عجله به عدد دقیق شخصی برمی گردم.


مشاور مردمان بویراحمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارگون در مجلس تاکید کرد: در صورت عدم باور {این مهم} به تمامی مراجع قانونی ملت شکایت خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را خیانت در امانت می دانم از کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد استانی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری بعدی اجتناب کرده اند سایر استان ها قرار دارند.انتهای پیام/