دلیل کسب اطلاعات در مورد چرایی عدم تشکیل فراکسیون کارگری در شورای ششم/حقوق کارمندان در خیلی اجتناب کرده اند بخش‌ها تضییع می‌شود


توضیح درباره چرایی عدم تشکیل فراکسیون کارگری در شورای ششم/حقوق کارگران در خیلی از بخش‌ها تضییع می‌شود

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه پیمانکارانی کدام ممکن است سه ماه حقوق کارمندان را صنوبر نکرده اند، در بلک لیست شهرداری قرار می گیرند هر دو خیر؟ ذکر شد: آنچه کدام ممکن است اجتناب کرده اند اطلاعات گاه به گاه دیده شده است‌ایم اینجا است کدام ممکن است این اتفاق نمی‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق کارمندان ما در خیلی اجتناب کرده اند بخش‌ها تضییع می‌شود.


«جعفربندی شربیانی» عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار ایلنا در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد‌ چرایی عدم تشکیل فراکسیون کارگری در وسط ششم شورای شهر تهران ذکر شد: در وسط پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم {به دلیل} حضور اعضای خانه کارمند این فراکسیون تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیره تعیین کنید گیری آن نیز همین {بوده است}.در مجموع اقدام خوبی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند است کدام ممکن است فراکسیون کارگری در شورای ششم نیز تعیین کنید بگیرد. 


او در پاسخ به اینکه چرا در این دوران فراکسیون کارگری تعیین کنید نگرفت، ذکر شد: به این موضوع پرداخته نشده است. اگر به این موضوع پرداخته شود، جای کار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند است کدام ممکن است یکپارچه پیدا تنبل. 


شربیانی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه در وسط در گذشته مقرر شد کدام ممکن است اگر پیمانکاری به مدت سه ماه حقوق کارمندان را صنوبر نکند، در بلک لیست شهرداری قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیمان‌ها حضور نداشته باشد، خواه یا نه این ابلاغیه اجرایی می‌شود هر دو خیر؟ اظهار کرد: آمار دقیقی {در این} زمینه ندارم. با این حال آنچه کدام ممکن است اجتناب کرده اند اطلاعات گاه به گاه دیده شده است‌ایم اینجا است کدام ممکن است این اتفاق نمی‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق کارمندان ما در خیلی اجتناب کرده اند بخش‌ها تضییع می‌شود. 


عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران کسب اطلاعات در مورد وضعیت کارمندان شهرداری تهران ذکر شد: در مجموع قشر کارمند در ملت ما اجتناب کرده اند اقشار تلاش کش،  بزرگوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلومی هستند. در شهرداری هم کارمندان اجتناب کرده اند این قاعده مستثنی نیستند. چه کارگرانی کدام ممکن است در بخش شرکت ها شهری کار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه افرادی که در بخش فضای بی تجربه مشغول به کار هستند اشخاص حقیقی زحمتکشی هستند کدام ممکن است کمتر به حقوق آن‌ها پرداخته می‌شود. 


شربیانی تاکید کرد: باید امتحان شده کنیم به همان اندازه همراه خود رعایت اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزام شهرداری به رعایت قوانینی اجتناب کرده اند این بازو حقوق کارمندان را در حد اعلی استیفا کنیم. 


او در {پاسخ به} سوال عکس مبنی بر اینکه همراه خود ملاحظه به مشارکت شهرداری در قرارگاه مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار قراردادن بخشی اجتناب کرده اند پایین‌های شهری برای ماموریت مونتاژ مسکن، خواه یا نه این مسکن ها برای ادغام کردن جاری کارمندان شهرداری هم ممکن است، ذکر شد: همین جا همراه خود ۲ موضوع کنار اجتناب کرده اند هم برخورد با هستیم. اگر بخواهیم به موضوع خواستن مسکن کارمندان شهرداری بپردازیم موضوع به صورت جداگانه‌ای است کدام ممکن است می‌توانیم بگوییم بخشی اجتناب کرده اند مسکن {در این} قرارگاه را به کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان شهرداری اختصاص دهند. 


شربیانی اضافه کرد: با این حال با اشاره به قرارگاه مسکن ۲ نکته را باید مورد ملاحظه قرار داد. نخست اینکه اصرار شورای ششم اجتناب کرده اند ابتدا این {بوده است} کدام ممکن است پایین‌های ذخیره شهری تهران بازو نخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری تمام امتحان شده شخصی را در تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع مسکن روی موضوع احساس فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای آن هدفمند تنبل. 


عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در دلیل نکته دومی کدام ممکن است در قرارگاه مسکن شهرداری باید مورد ملاحظه قرار بگیرد، دلیل داد: نکته دوم ملاحظه به محافظت احساس اجتماعی محلات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه در وسط‌های زودتر اگر می‌بینیم ساختار هایی انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شکست برخورد با شده {به دلیل} این {بوده است} کدام ممکن است صاحبان آن املاک را کدام ممکن است صاحبان محله بودند اجتناب کرده اند آنجا کوچ دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت محله را اجتناب کرده اند بین بردیم. 


او تاکید کرد: به دلیل ملاحظه به هویت محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت احساس اجتماعی محلات در مساله نوسازی احساس فرسوده فوق العاده حیاتی است.


انتهای پیام/