ساحل خلیج فارس پاکسازی شد


به رویداد روز پایین پاک ساحل خلیج فارس همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان شهردای  را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای شهر بندرعباس در بوستان غدیر به در کنار این سیستم های به تصویر کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرواز بادبادک ویژه کودکان ساحل پاکسازی شد.کد خبر:
۱۲۲۳۱۴۲