سرپرست بخش یزد نمایندگی بیمه البرز منصوب شد


سرپرست شعبه یزد شرکت بیمه البرز منصوب شد

محسن پورکیانی مدیرعامل این نمایندگی طی حکمی علی میرزایی را شناخته شده به عنوان سرپرست واحد یزد منصوب کرد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی بیمه البرز، مدیرعامل بیمه البرز شناخته شده به عنوان سرپرست جدید بخش یزد این نمایندگی تاکید کرد: قابلیت فعلی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود متوازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند است پرتفوی همراه خود کانون اصلی بر افزایش سهم بیمه دانش، توسل به بیمه گذاران جدید، نتیجه گیری این سیستم های عملیاتی، ارتقای استاندارد شرکت ها مشتریان، افزایش اعتقاد مشتریان، نظارت مستمر بر کار بخش احساسی افزار جامعه کالا خرس مدیریت به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی، محافظت انضباط پولی، افزایش همدلی، ثابت بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی سازمانی.


انتهای پیام/