سرپرست جدید هما منصوب شد


سرپرست جدید هما منصوب شد

وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در حکمی سرپرست جدید هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) را منصوب کرد.


به گزارش ایلنا، رستم قاسمی، وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در حکمی شمس‌الدین فرزادی‌پور را شناخته شده به عنوان سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” منصوب کرد.


{در این} تصمیم آمده است؛ امید است همراه خود اتکال به الطاف الهی، در اجرای پوشش‌های نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تمامی قابلیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعدادهای احتمالاً وزارتخانه اهتمام ویژه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمتع اجتناب کرده اند تجارب خویش، در چارچوب مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات در ایفای بهینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب وظایف محوله سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید موید باشید.


انتهای پیام/