شکست صنعت خودرو زیر ذره بین دادستانمعاون حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند شیوع جرم دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری برای تعمیر نواقص صنعت خودرو ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در جاری تغییر شدن هستند.