صرفه جویی ۱۴ میلیون لیتری در مصرف گاز زنجان


حمید عشقم سرپرست اجرایی تخصیص فرآورده های نفتی در جهان زنجان، سعیدلوگو وی همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در زنجان اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اجرای صحیح ساختار شومینه زدن خودروها در جهان زنجان در سال ۱۴۰۰، بیش اجتناب کرده اند ۷۰۰ خودروی نهایی اجتناب کرده اند جمله تاکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت، تلفن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکسی اینترنتی در شومینه گاز. در استان ..

سرپرست اجرایی تخصیص فرآورده های نفتی در جهان زنجان کدام ممکن است تاکنون ۱۳۵۰ تجهیزات خودروی دوگانه سوز در شومینه سوختند، افزود: موقعیت یابی اینترنتی همراه خود GCR.NIOPDCir گزارش عنوان کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پتانسیل ها تایید شده بیشترین استفاده را ببرید.
وی افزود: در ساختار مذکور، قیمت خودروهای نهایی دوگانه سوز» وانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکسی «رایگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۲۰ نسبت قیمت دوگانه سوز اجتناب کرده اند صاحبان خانه خودروهای آژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اینترنتی خصوصی بدست آمده تبدیل می شود.

حبیبی کسب اطلاعات در مورد افزایش مصرف سوخت خالص فشرده (CNG) افزود: اجتناب کرده اند ابتدای سال نسبت به سوخت خالص فشرده ای کدام ممکن است در جایگاه ها به ۲ خودرو در دسترس بودن تبدیل می شود. غنا محدوده بیش اجتناب کرده اند ۱۴ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی کرده است.

سرپرست اجرایی تخصیص فرآورده های نفتی در جهان زنجان اظهار داشت: ساختار دوگانه سوز خودروهای نهایی، تاکسی تلفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اینترنتی خصوصی همچنان یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان خانه خودروهای مذکور می توانند همراه خود گزارش عنوان اینترنتی به نشانی اینترنتی، نسبت به گزارش عنوان خودروی شخصی برای بنزین اقدام کنند. موقعیت یابی اینترنتی اجتناب کرده اند این ساختار در GCR.NIOPDC.IR بیشترین استفاده را ببرید.
وی اظهار داشت: قیمت خودروهای نهایی دوگانه سوز اعم اجتناب کرده اند تاکسی نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت رایگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان خانه تاکسی های تلفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینترنتی تنها ۲۰ نسبت قیمت ۲ خودرو را تیز کردن می کنند. غنا سوختگی بدست آمده شده است.
حبیبی ضمن تاکید بر رعایت الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای گاز‌گیری در جایگاه‌های CNG توسط اپراتورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت ویژه آن در گاز‌گیری ایمن ساکنان، اظهار داشت: {در این} راستا استانداردهای مورد نیاز توسط مشاوران گروه نظارت، پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد می‌شود. این نمایندگی. مقررات معمول به صورت مستمر انجام تبدیل می شود.

نوک پیام / ۷۳۰۵
این را برای صفحه اول توصیه دهید