عدم استقبال صنعت اجتناب کرده اند نوآوری در نتیجه شکست صنایع استاندارد تبدیل می شود


به گزارش شفاف به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} الوکیل آموزشی، سورینا ستاری در نشست هم اندیشی فروش ساخت اطلاعات بنیان در نمایندگی های غول پیکر ذکر شد: برخی اجتناب کرده اند نمایندگی های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی اجتناب کرده اند نوآوری استقبال نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری نوآوری سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش افزوده آنها را تعدادی از برابر می تدریجی.

وی ذکر شد: در تعدادی از سال قبلی امتحان شده های زیادی برای تعیین کنید دادن به اکوسیستم فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در ملت {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیادی را متحمل شده ایم کدام ممکن است همراه خود وجود همه سبدها این هدف محقق شده است. اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات مبتکر مرتفع است.”

الستی همراه خود ردیابی به اینکه فضای فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری اجتناب کرده اند دانشکده ها آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بازار یکپارچه ممکن است داشته باشد، خاطرنشان کرد: سهم صنایع غول پیکر بیش از حد نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده کنیم این سهم را افزایش دهیم.

معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه صنعت همراه خود واحد تولیدی مشخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید روبرو شویم کدام ممکن است مدیریت واحد تولیدی در نتیجه رشد ملت نمی شود، خاطرنشان کرد: برای تحمیل صنعت باید سویه ها طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اطلاعات فنی محلی استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ جاده ساخت را اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری خریداری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ساخت کننده شوید.

وی ذکر شد: صنایع برای رشد به توانایی بنگاه های اطلاعات بنیان خواستن دارند. این در حالی است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند صنایع یادآور کشاورزی کدام ممکن است باقی مانده است فناوری از آنها به خوبی تأثیر می گذارد نکرده است همراه خود مشکلات زیادی مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت واردات {در این} بخش بیش از حد است.

الستاری مقامات نفت را به مقامات اضافه وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چابک تشبیه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر اینکه مقامات تکیه کن به نفت، مبانی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش استاندارد آن به سختی همراه خود نوآوری شرح داده می شود، ذکر شد: تدریجی شده است کدام ممکن است نوآوری خصمانه است. این به معنای شکست صنایع استاندارد است. دانشکده نفت محور مشکلات محله را رفع نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم تحمیل دانشکده های فناوری سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم در ملت در گرو نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا فناوری به صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین نیازهای دانشکده است.

معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری نمایندگی های اطلاعات بنیان را به معنای بخش شخصی در بخش پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: به معنای واقعی کلمه هستند مشکلات محله، مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع اجتناب کرده اند طریق محصولات اطلاعات بنیان رفع تبدیل می شود، به همین دلیل باید اکوسیستم را رشد دهیم. نمایندگی های اطلاعات بنیان.»

السطیری همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند تشکیل همدلی سراسری برای رشد نمایندگی های اطلاعات بنیان، ذکر شد: این مناسبت نتایج خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثری برای ملت به در کنار ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد اتفاقات خوبی برای بلند مدت این اکوسیستم خواهیم بود. امیدواریم این همدلی یکپارچه داشته باشد.

معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری همراه خود ردیابی به همکاری خوشایند معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت صمت، ذکر شد: همکاری های دوجانبه تعیین کنید گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مقامات ممکن است اتفاقات خوبی را در جستجوی داشته باشد.

نمایندگی های اطلاعات بنیان لوکوموتیو اقتصاد ملت هستند

سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت نمایندگی های اطلاعات بنیان را لکوموتیو مالی ملت توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این واحدها یادآور لکوموتیوهایی هستند کدام ممکن است سایر خودروهای تجاری را به حرکت در می آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم این نمایندگی ها باید در رشد ملت باشد.  آسانسور شده است.”

وی افزایش سهم نمایندگی های اطلاعات بنیان در ساخت اطلاعات را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: طی سال های قبلی اقدامات موثری برای رشد اقتصاد اطلاعات بنیان {انجام شده} است کدام ممکن است اکوسیستم این تیم ها انبساط کرده است. بطور قابل توجهی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات ورزش آنها تعیین کنید گرفته است.

وزیر صمت همراه خود ردیابی به حضور ۵۰ نمایندگی اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نمایندگی غول پیکر مالی {در این} نشست ذکر شد: معتقدیم در فضای نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمت تهیه فناورانه تعیین کنید گرفته، نمایندگی های اطلاعات بنیان در جاری حاضر ارائه دهندگان هستند با این حال انواع نامزدها باقی مانده است در حد جذاب است.

وی همراه خود ردیابی در مقابل تمیز نمایندگی های غول پیکر در نظام فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری، ذکر شد: انبساط اقتصاد اطلاعات بنیان نیازمند ورود این نمایندگی ها به این جهان است. این نشست نیز همراه خود هدف پیوند نمایندگی های غول پیکر مالی همراه خود تیم ها، ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارهای اطلاعات بنیان شخصی برگزار شد.