«عفونت مغزی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کوری» اجتناب کرده اند مشکلات سرخک هستند/ بزرگسالان واکسینه نشده نیز کشف نشده خطر هستند


"عفونت مغزی" و "کوری" از عوارض سرخک است / بزرگسالان واکسینه نشده نیز در معرض خطر هستند

رئیس اداره بیماری های مدیریت شده همراه خود واکسن وزارت بهداشت کسب اطلاعات در مورد مشکلات بالقوه سرخک اظهار داشت: مشکلات این بیماری ممکن است به صورت ذات الریه، اسهال هر دو عفونت گوارشی تظاهر تنبل کدام ممکن است ممکن است مشکلات شدید برای اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسبابک ها حاد تحمیل تنبل. معمولاً ممکن است.” عوارضی مشابه عفونت مغزی هر دو حتی نابینایی. احتمال این مشکلات ویژه به ویژه در {افرادی که} سوء مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف ویتامین A دارند اصولاً است. در واقع همراه خود واکسیناسیون به سادگی می توان اجتناب کرده اند همه این مشکلات پیشگیری کرد.


سید محسن زهرایی رئیس پیشگیری اجتناب کرده اند واکسن وزارت بهداشت همراه خود ردیابی به ۱۶۴ مورد ابتلا به سرخک در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه در بین این انواع فوتی نیز موجود بوده هر دو خیر؟ وی اظهار داشت: در نیمه اول سال قبلی ۲ مورد فوت کودکان زیر ۲ سال مرتبط همراه خود اتباع غیرایرانی داشتیم.


وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه {افرادی که} قبلا واکسینه شده‌اند می‌توانند یک بار دیگر به این ویروس از رنج می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بیماری در چه گروه‌های سنی شیوع پیدا می‌تنبل، اظهار داشت: واکسن سرخک یکی اجتناب کرده اند بهترین واکسن‌ها است. در سن ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ ماهگی، متعاقباً اگر بتوانیم همه را ۲ بار واکسینه کنیم، همراه خود ضمانت می توان اظهار داشت کدام ممکن است این اشخاص حقیقی تولید دیگری فرد مبتلا نخواهند شد، از امنیت واکسن سرخک فوق العاده تمدید شده است، با این حال این بدان معنا نیست کدام ممکن است واکسن ۱۰۰ سهم ایمن {خواهد بود} از در پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی ما هیچ ضمانت ۱۰۰ درصدی نداریم. به دلیل، وقتی اجتناب کرده اند امنیت ۹۵ درصدی باند صحبت می کنیم، نشان می دهد که ۵ سهم اجتناب کرده اند باند قابل دستیابی است همراه خود وجود اکتسابی واکسن، مرحله امنیت بالایی نداشته باشند.


وی شکسته نشده داد: متعاقباً در مواقعی کدام ممکن است احتمال بیماری، تلنگر ویروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان تصمیم اشخاص حقیقی بیش از حد باشد، {افرادی که} ایمن نیستند در صورت قرار تکل کشف نشده ویروس می توانند به این ویروس از رنج می برند. به طور گسترده، {افرادی که} هر دو اصلا واکسینه نشده اند هر دو به طور درست واکسینه نشده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از ۲ واکسن ساده منصفانه واکسن اکتسابی کرده اند، کشف نشده بیشترین خطر هستند. همراه خود این جاری، برای بسیاری که ۲ دوز واکسن سرخک را در زمان صحیح اکتسابی کرده اند، هیچ خطری {وجود ندارد}.


بیشترین اولویت اشخاص حقیقی واکسینه شده است.


زهرایی اظهار داشت: سرخک منصفانه بیماری است کدام ممکن است معمولاً در کودکان بروز می‌تنبل، با این حال این بدان معنا نیست کدام ممکن است بزرگسالان به هیچ وجه به این ویروس مبتلا نمی‌شوند، از اگر نسبت به این ویروس مصونیت نداشته باشند، بزرگسالان نیز قابل دستیابی است از رنج می برند. چون آن است در افغانستان کدام ممکن است این بیماری فوق العاده شایع است، اشخاص حقیقی زیادی در کودکی کشف نشده این ویروس قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این بیماری مبتلا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این عفونت خالص، به همان اندازه سال ها در مخالفت با این بیماری مصون خواهند ماند. به دلیل، در کشوری مشابه افغانستان، این بیماری اصولاً در کودکان دیده تبدیل می شود، از بزرگسالان منصفانه بار در دوران کودکی، نوجوانی هر دو اوایل نوجوانی به این بیماری مبتلا شدند. متعاقباً، چون آن است قبلاً مشاوره شد، {افرادی که} هر دو واکسینه نشده اند هر دو انصافاًً واکسینه نشده اند، بیشترین اولویت را دارند.


رئیس گروه جهانی بهداشت اظهار داشت: خوشبختانه همراه خود بیماری مواجه شده ایم کدام ممکن است راه فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثری برای پیشگیری اجتناب کرده اند سرخک دارد کدام ممکن است هم اجتناب کرده اند تذکر اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند تذکر واکسن نسبت به سایر واکسن ها مشابه واکسن کووید ساده تر است. وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با اندیشه اندازه عمر تأثیر فوق العاده متفاوتی دارد. به دلیل ما منصفانه داروی فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید برای این بیماری داریم. متعاقباً راه رفع اولویت اینجا است کدام ممکن است مثبت شویم فرزندمان هر ۲ واکسن را اکتسابی می تنبل.


وی همراه خود تاکید بر اینکه سرخک ممکن است خطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات ها شدید در گروه سنی زیر ۵ سال داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هنگام همه گیری های غول پیکر همراه خود در حال مرگ در کنار باشد، اظهار داشت: این دلیل است در برخی آمارهای مناسب گاهاً در کشورهای در جاری بهبود هر دو در صندوق هایی کدام ممکن است فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر موجود است، ردیابی تبدیل می شود. سوءتغذیه بیش از حد است، میزان بروز آن ممکن است به ۱ به همان اندازه ۵ سهم در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این، چون آن است قبلاً اشاره کردن شد، قابل دستیابی است {به دلیل} مشکلات بیماری باشد. این مشکلات ممکن است به صورت ذات الریه، اسهال هر دو عفونت گوارشی به نظر می رسد شود کدام ممکن است ممکن است مشکلات شدید را برای شخص به در کنار داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسبابک ها حاد، معمولاً عوارضی مشابه عفونت مغزی هر دو حتی کوری تحمیل تبدیل می شود. این مشکلات ویژه به ویژه در {افرادی که} دچار سوء مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف ویتامین A هستند اصولاً است.در واقع همراه خود واکسیناسیون به سادگی می توان اجتناب کرده اند تمامی این مشکلات پیشگیری کرد.


ما یکی اجتناب کرده اند بهتر از ملت ها برای واکسیناسیون کودکان هستیم


زهرایی در {پاسخ به} دلیل برای افزایش ابتلا به سرخک در ملت، تاکید کرد: اسبابک ها ابتلا به این بیماری در ملت تنها همراه خود افزایش ورودی {بیماری ها} به ایران اجتناب کرده اند طریق کشورهای همسایه به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند طریق شرق در کنار است. مرزها، از در شرایطی هستیم کدام ممکن است خوشبختانه همراه خود مشارکت پرانرژی خانوار ها در واکسیناسیون محافظت واکسیناسیون ما در وضعیت خوبی قرار دارد. ما یکی اجتناب کرده اند بهتر از ملت ها هستیم، ویژه به ویژه با توجه به واکسیناسیون کودکان. در شهریور ۱۳۸۸ مجوز بردن سرخک محلی در ملت را اجتناب کرده اند گروه بهداشت جهانی اکتسابی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تذکر یکی اجتناب کرده اند کشورهای اصلی در خاورمیانه هستیم.


وی شکسته نشده داد: {در این} قلمرو تنها سه ملت ایران، بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمان توانستند این مجوز را اکتسابی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرم دهنده قوت این سیستم های واکسیناسیون در ملت ما است با این حال این به معنای صفر شدن سرخک در ملت ما نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این تکنیک کدام ممکن است سرخک در هر ملت فعلی به سادگی در بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار حمل تبدیل می شود. سرخک را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی بیماری‌های تولید دیگری مشابه فلج اطفال قبلاً در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های ضعیف واکسیناسیون، شیوع کووید، ناآرامی‌های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی در نتیجه افزایش نرخ سرخک {در این} ملت ها به‌ویژه در افغانستان شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپیدمی های فشرده


وی افزود: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود سیل مهاجرت به ملت شخصی مواجه هستیم، به منظور که اکنون در مقابل همراه خود ۲ سال قبلی، ورود اتباع افغانستان به ملت ما فوق العاده اصولاً اجتناب کرده اند قبلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است میزان ابتلا در کشورشان موجود است. فوق العاده بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مهاجران نیز مرتفع است، متعاقباً این بیماری را بیش اجتناب کرده اند قبلی به ایران می آورند. ما در ملت در جاری ایجاد این چیزها هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می‌کنیم جلوی شیوع این ویروس را بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری را در گذشته اجتناب کرده اند سرایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرایت به اشخاص حقیقی تولید دیگری مدیریت کنیم.


وی افزود: برای اطلاع عموم باید ملاحظه داشت کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به شرایط اشاره کردن شده، وضعیت حال سرخک در ملت ما پایه کن نشده است، بجز همه ملت ها بتوانند محافظت واکسیناسیون برتر داشته باشند کدام ممکن است در جاری حاضر این امر در جاری انجام است. “خیلی در اطراف است. اکنون باید برای بلند مدت بلندمدت کنار هم قرار دادن شویم. به همان اندازه روزی کدام ممکن است این بیماری به وضعیت خوبی ویژه به ویژه در همسایگان ما نرسیده است، باید مراقب باشیم، واکسیناسیون کودکان را درست کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها بالقوه این بیماری را بشنویم. وارد ملت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این طریق اجتناب کرده اند شیوع این ویروس جلوگیری تنبل.


ساده با توجه به “آبله مرغان” پایه کنی بیماری گفتن تبدیل می شود


رئیس اداره بیماری های مدیریت شده همراه خود واکسن وزارت بهداشت شکسته نشده داد: بحث پایه کنی اجتناب کرده اند تذکر آموزشی مناسب نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده این سیستم پایه کنی آبله مرغان گفتن تبدیل می شود، از این بیماری بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سال است کدام ممکن است پایه کن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در با توجه به فلج اطفال کدام ممکن است هدف آن پایه کن کردن این بیماری {در سراسر} جهان است، ادامه دارد مشاوره نشده است کدام ممکن است هیچ کشوری در دنیا این بیماری را پایه کن کرده است، با این حال مشاوره تبدیل می شود ملت اجتناب کرده اند بیماری فلج اطفال پایه کن شده است. متعاقباً نمی‌توان با توجه به پایه‌کنی سرخک صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ایده برای آن مربوط نیست. اما علاوه بر این مشاوره تبدیل می شود کدام ممکن است این ملت در پایه کنی سرخک محلی سودآور {بوده است}. طبیعتاً در سال‌های بلند مدت اگر این سیستم‌های واکسیناسیون آرام شود، حتی قابل دستیابی است بیماری به سادگی سرایت تنبل، با این حال تاکنون مشارکت خانوادگی فوق العاده خوبی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت واکسیناسیون فرزندانمان فوق العاده خوشایند است.


زهرایی هدف اجتناب کرده اند هشدارهای وزارت بهداشت را افزایش اعلان کلی نسبت به چند گروه هدف عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این سه گروه در سطح اول برای ادغام کردن خانوار هایی می شوند کدام ممکن است ملاحظه بیشتری به سرخک دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت واکسینه شدن به آنها ملاحظه بیشتری تبدیل می شود. فرزندشان دیر کرده است هر دو به دلایلی واکسن را اکتسابی نکرده است هر دو مثبت نیست واکسن تزریق می‌شود، متعاقباً برای اوقات فراغت خاطرشان باید همراه خود وسط بهداشت محل شخصی تصمیم بگیرند به همان اندازه در اسرع وقت واکسن به فرزندشان تزریق شود. ثانیاً محله پزشکی باید ملاحظه داشته باشد کدام ممکن است سرخک اجتناب کرده اند طریق اتباع خارجی وارد ملت تبدیل می شود، به این امر ملاحظه بیشتری داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تفسیر اسبابک ها نامشخص به نظام سلامت، همکاران نظام سلامت آمادگی شخصی را برای ایجاد فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام نسبت به این چیزها گزارش شده ۲ چندان کنند. .


انتهای پیام/