محققان هشدار می دهند: ویروس زیکا تنها خوب جهش است کدام ممکن است باعث افزایش فشرده تر آن نمی شود
دانشمندان هشدار داده اند کدام ممکن است تنها خوب جهش در ویروس زیکا ممکن است در نتیجه شیوع فشرده این بیماری در انسان شود. محققان موسسه ایمونولوژی لا جولا در کالیفرنیا دریافتند کدام ممکن است ویروس زیکا ممکن است به گونه ای جهش تدریجی کدام ممکن است مسری تر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل قابل انجام است سیستم امنیت حال را در اطراف بزند.