محمدی رییس اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها اصفهان شد


محمدی رییس اداره کل ورزش و جوانان اصفهان شد

مدیرعامل اسبق ذوب آهن در بازی اصفهان سمت جدیدی گرفت.


به گزارش ایلنا، مراسم آیین تکریم اجتناب کرده اند محمد طباطبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه جواد محمدی شناخته شده به عنوان سرپرست کل اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان استان اصفهان در این زمان صبح برگزار شد.


این مراسم ابتدا همراه خود باصحبت های محمد رضا جان نثاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تقدیر اجتناب کرده اند کار کردن محمد طباطبایی سرپرست سابق  اداره کل تحریک کردن شد.


در یکپارچه سرپرست کل جدید اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها استان اصفهان ضمن تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند مهره های ورزشی  اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه مدیریت سابق اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها، اظهار داشت:در ابتدا جادارد آرزوی توفیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی روز افزون برای خدمتگزاران مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی امام خامنه ای گران داشته باشم، علاوه بر این اجباری است تشکر کنم اجتناب کرده اند جناب اقای حمید سجادی بابت اعتقاد به بنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دکتر مرتضوی کدام ممکن است امر به خدمتگزاری بنده دادند علاوه بر این اجتناب کرده اند نمایندگان مردمان بابت حمایتشان تشکر میکنم.


دستورالعمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشنامه مرسوم ادارات است ولی دستور کار ما بر مقدمه رهنمودهای رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان های مقامات انقلابی است کدام ممکن است امیدوارم همراه خود امتحان شده، جدیت،مجاهدت، پایداری، حوصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت همگان کمترین وقت را نیز به محیط اختصاص ندهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش را سرلوحه کار شخصی قرار دهیم با بیرون تردید در هیچ جای دنیا کسی مسئولیتی را قبول نمیکند مگر برای سربلندی گروه مربوطه کدام ممکن است حائز اهمیت است.


جواد محمدی افزود: بازی اصفهان پهلوان پرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان خیز بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیاری محله بازی، پیشکسوتان، ورزشکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان سکوهای خوشحال از برای این استان رقم خواهد خورد.


سرپرست کل جدید همراه خود تاکید براین موضوع کدام ممکن است انواع وی به در اطراف اجتناب کرده اند جناح بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بندی صورت گرفته افزود: اگر اصلاح هر دو جابه جایی انجام می‌شود، مبنی بر وجود اشکال نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اعضای خانواده دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابسته بنده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا اگر قرار باشد عزیزی وظیفه شخصی را به شخص تولید دیگری واگذار تدریجی همراه خود تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام {خواهد بود}،مدیرکل های اسبق اداره به همان اندازه همین جا زحمات زیادی کشیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام در این زمان طباطبایی فردای محمدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قطعی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تذکر می گیریم در این زمان شبیه به روز آخر ما است.


وی در طولانی مدت همراه خود خاص لزوم همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد در بخش بازی اظهار داشت: این پیکر نیازمند به احیا را همراه خود هم‌افزایی احیا خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش بچه ها حتماً مطالبه‌گری می کنیم علاوه بر این همراه خود رهنمودهای مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی اتفاقات خوبی را رقم خواهیم زد.


باتوجه به رویکرد جواد محمدی {برای شروع} مسیر مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به زیر مونتاژ های ورزشی استان اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری جوان گرایی، قرار تکل کار با هم دلپذیر همراه خود هیات های ورزشی در اصل کار این سرپرست جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باتوجه به این موضوع کدام ممکن است جواد محمدی اجتناب کرده اند جنس محله بازی میباشد به تذکر میرسد امور ورزشی استان اصفهان همراه خود سکان داری این سرپرست ورزشی در ریل گذاری نیازها شخصی سودآور ظاهرشود.


 


عکس: میثم خراسانی زاده


انتهای پیام/