مدیران استان برای رفع مشکلات محله کارگری پای کار باشند/ مشکلات استان باید در فضای مدیریت ماهر مرتفع شود


استاندار مازندران همراه خود تاکید بر اینکه مدیران استان برای رفع مشکلات محله کارگری پای کار باشند، ذکر شد: مشکلات استان باید در فضای مدیریت ماهر مرتفع شود.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، سید محمود حسینی پور بعدازظهر درست در این لحظه جمعه در سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین جشنواره امتنان اجتناب کرده اند نخبگان محله کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت استان مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست صمیمی همراه خود تشکل های کارگری، کارفرمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاونگران مباحث کارگری را یکی اجتناب کرده اند دغدغه های مهم مقام معظم مدیریت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این نماد اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد های والای محله کارگری دارد ضمن اینکه همه مسئولان نگاهشان به رفع مشکلات کارمندان است.


وی همراه خود تاکید بر اینکه زبان کار با هم، همدلی ممکن است متنوع اجتناب کرده اند مشکلات را رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل تنبل، افزود: ورودم به امتیازات مختلف استان کارشناسی است در واقع برخی اجتناب کرده اند مشکلات محله کارگری سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن آن در میدان کار خودش را نماد داده است.


استاندار مازندران همراه خود تاکید بر اینکه مسئولان استان باید در رفع مشکلات محله کارگری پای کار باشند، ذکر شد: اگر بنا باشد کاری را در هدف خودش پیگیری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه برسانیم باید در فضای نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای مدیریت ماهر مرتفع شود.


حسینی پور تصریح کرد: علرغم همه ناملایمات ملت به وفاداری رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن فضای متشنجی کدام ممکن است در ادوار قبلی بر محله کارگری چتر گستراند تولید دیگری {وجود ندارد}.


وی به خلاء مدیریتی در استان ردیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را معضل مهم استان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق کرد: اگر این خلاء پر شود ضرر کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان رفع تبدیل می شود.


حسینی پور همراه خود دقیق اینکه امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات کارگری؛ آنچه را کدام ممکن است در محدوه استان است باید همراه خود همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی مسئولان رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل شود، شکسته نشده داد: متنوع اجتناب کرده اند تصمیماتی کدام ممکن است در مقامات ها گرفته تبدیل می شود مقطعی،فصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا غیر کارشناسی است؛ ریل مدیریتی محله کارگری ما در برخی اجتناب کرده اند مقاطع دچار آسیب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قطار اجتناب کرده اند مسیر خارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب آن به محله کارگری  رسید.


مقام برتر مقامات در مازندران ذکر شد: اگر به انصراف فعل ها در محله کارگری بپردازیم متنوع اجتناب کرده اند مدیران ما باید در سالن دادگاه پاسخگو باشند؛ اجتناب کرده اند صبوری کارمندان احترام می کنم.


وی همراه خود دقیق اینکه استان مازندران اجتناب کرده اند قابلیت های بالا در بخش های مختلف برخوردار است، ذکر شد: در چنین شرایطی اگر معیشت محله دچار آسیب است بیش اجتناب کرده اند  ۷۰  نسبت آن مدیران بی ارزش هستند؛ مدیرانی کدام ممکن است خوشایند حرکت نکردند.


حسینی پور تاکید کرد کدام ممکن است مدیران استان  آسیب شناسی انتقادی نسبت به کار کردن شخصی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های نظارتی هم عملرد مدیران را در کل مدیریت نظارت کنند.


استاندار مازندران همراه خود اعتقاد به اینکه در بخش مدیریتی استان باید دگردیسی انتقادی تحمیل شود شکسته نشده داد:مدیریت ماهر باید جای مدیریت استاندارد را بگیرد.


{در این} آیین اجتناب کرده اند کارمندان الگوی واحدهای تولیدی استان تقدیر حرکت به حرکت آمد.


 


انتهای پیام/