مشارکت موسسه مالی بهبود تعاون در بازرسی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد


بر ایده بررسی ها اطلاعات افق حجت الله مهدیان مدیرعامل موسسه مالی بهبود تعاون ذکر شد: حرکت به پاسخگویی اجتماعی همواره در این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه های این موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی بهبود تعاون جایگاه ویژه ای دارد به همان اندازه امسال نیز یادآور سال قبلی در مسیر درست بهبود حرکت کنیم. سال ها. ، حضور سرزنده در پویش آزادی. زندانیان دارای جنایات نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند خانوار های شخصی هستند.

وی افزود: موسسه مالی بهبود تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه بانکی برای آزادی قهری زندانیان جرائم در امور خیریه مشارکت داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق کمک های نقدی این موسسه مالی شرایط برای تامین فراوان اجتناب کرده اند زندانیان جرایم غیرعمد با عرضه می شود.

مهدیان ذکر شد: انفاق جایگاه ویژه ای در محله دارد به طور قابل توجهی ماه مبارک رمضان جایگزین مناسبی احیا کردن عرف های حسنه است.

وی افزود: احسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفاق در زمینه های شخص خاص، اجتماعی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی کارکردهای متنوع دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه توهم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراکات زیادی همراه خود موضوع همکاری موجود است، یادآور آموزه های دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… تأکید بر نیکی، تقوا، تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری است.» فراوان بود.

مدیرعامل موسسه مالی بهبود تعاون خاطرنشان کرد: اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص تدریجی کرده است کدام ممکن است اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله به شکلی بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی تر حول محور اخلاق می چرخد ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش ورزش های خیریه به افزایش اخلاق در محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش جرم {کمک می کند}.

وی همراه خود خاص اینکه ایده ورزش های بانکی بهبود ای کمک به اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مرحله رفاه کلی در محله است، خاطرنشان کرد: موسسه مالی بهبود تعاون شناخته شده به عنوان خوب موسسه مالی تخصصی بهبود ای ملاحظه ویژه ای به امتیازات انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات افراد دارد.

مهدیان تاکید کرد: ما شناخته شده به عنوان خوب نهاد پولی بهبود ای شخصی را موظف به توانمندسازی محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند اقدامات در راستای بهبود می دانیم.