مشاور مجلس: پاسخگویی وزیر صمت توسط دست بازرسی است
مقامات باید {در این} باره انتخاب بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون وظایف مجلس اجتناب کرده اند جمله تصویب ساختار را در بودجه لحاظ کرده ایم. عملاً مجلس نمایندگان وظایف شخصی را {در این} زمینه انجام داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه باید در مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای تجزیه و تحلیل انتخاب گیری تدریجی.