معمای تا حد زیادی با توجه به صنوبر به رادوشوویچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم حاضر سند به فیفا
تجهیزات گلف پرسپولیس در پرونده رادوشوویچ به صنوبر ۸۶۶ هزار یورو محکوم شد، با این حال یکی اجتناب کرده اند اسنادی کدام ممکن است مشاوره می‌شود به حفاظت صنوبر شده، درج نشده است.