مقامات شخصی را ملزم به اجرای منویات مدیریت می‌داند/ دانشگاهیان برای امتیازات مهم ملت راهکار حاضر دهند


دولت خود را ملزم به اجرای منویات رهبری می‌داند/ دانشگاهیان برای مسائل مهم کشور راهکار ارائه دهند

رئیس جمهور اجتناب کرده اند دانشکده شناخته شده به عنوان اتاق در نظر گرفته شده مقامات یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اساتید دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان خواست کدام ممکن است به صورت مسأله‌محور موضوعات مهم ملت اجتناب کرده اند جمله مباحث درمورد به آب، قاچاق کالا، رشد نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند نپخته‌فروشی را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفع آنها راهکار ارایه دهند.


به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در مونتاژ هیأت مقامات همراه خود ردیابی به بیانات راهبردی رئیس معظم انقلاب در دیدار روز قبل از امروز همراه خود دانشجویان، در خصوص اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت همراه خود محوریت دانشکده، همه اجزای مقامات را موظف به امتحان شده برای نتیجه گیری فرامین ایشان دانست.


رئیس جمهور محافظت هویت آموزشی، دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی دانشکده را مهمترین دغدغه مطرح شده اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت {در این} دیدار دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: دشمن همواره امتحان شده کرده به همان اندازه هویتی کدام ممکن است دانشکده به برکت انقلاب اسلامی به انگشت معرفی شده است، مخدوش تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه ما} مسئولیت داریم، مانع اجرای این نقشه شوم شویم.


رئیسی امیدبخشی به دانشجویان را اجتناب کرده اند تولید دیگری دغدغه‌های رئیس معظم انقلاب دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مشکلات دانشجویان بعد اجتناب کرده اند فارغ‌التحصیلی اشتغال است کدام ممکن است باید وزارت علوم همراه خود همکاری وزارتخانه‌های صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار برای این مسأله این سیستم‌ریزی کنند.


رئیس جمهور همراه خود دقیق اینکه مقامات مجری منویات مقام معظم مدیریت {خواهد بود}، اجتناب کرده اند معاون آموزشی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر علوم خواست همراه خود همکاری بخش‌های مرتبط، راهکارهای اجرای بیانات مقام معظم مدیریت را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری کنند.


رئیسی ساماندهی وضعیت خوابگاه‌ها را نیز امری مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را مأمور معامله با بلافاصله به این مسأله کرد.


رئیس جمهور اجتناب کرده اند دانشکده نیز شناخته شده به عنوان اتاق در نظر گرفته شده مقامات یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اساتید دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان خواست کدام ممکن است به صورت مسأله‌محور موضوعات مهم ملت اجتناب کرده اند جمله مباحث درمورد به آب، قاچاق کالا، رشد نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند نپخته‌فروشی را بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفع آنها راهکار ارایه دهند.


انتهای پیام/