نتایج آزمون استخدامی کادر اجرایی قوه قضائیه گفتن شد


نتایج آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه اعلام شد

معاونت دارایی ها انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای اجتناب کرده اند گفتن نتایج آزمون استخدامی کادر اجرایی قوه قضاییه خبر داد.‌


به گزارش ایلنا، محتوای متنی اطلاعیه معاونت دارایی ها انسانی قوه قضاییه به رئوس مطالب زیر است: نتایج آزمون کتبی استخدامی کادر اجرایی قوه قضاییه اجتناب کرده اند طریق پروفایل کاربری داوطلبان در شبکه‌موقعیت یابی وسط آزمون جهاد آموزشی به نشانی اینترنتی https:// hrtc.ir گفتن شد.


داوطلبان در صورت احراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب نصاب قبولی {در این} آزمون، به مرحله بعدی کدام ممکن است تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید مدارک حاضر شده است، راه می‌یابند.

زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مصاحبه داوطلبان پذیرفته‌شده کدام ممکن است مدارک آن‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد، متعاقباً اجتناب کرده اند سوی کارگزینی دادگستری استان محل خدمت انواع‌شده به آنان اطلاع‌رسانی خواهد گردید.

انواع اشخاص حقیقی دوبرابر قابلیت در هر حرفه محل (در صورت وجود داوطلب مجاز) جهت انجام مصاحبه‌های استخدامی، صرفاً اجتناب کرده اند بین دارندگان حدنصاب آزمون کتبی کدام ممکن است مدارک آنان تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد تأیید قرار گرفته است، بر ایده نمره کل آنان همراه خود وزن چهل نسبت (۴۰ نسبت) برای دروس نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصت نسبت (۶۰ نسبت) برای دروس تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمیه‌های قانونی در هر حرفه محل صورت می‌پذیرد.

کسب حدنصاب در آزمون کتبی، هیچ‌گونه حق استخدامی برای داوطلبان تحمیل نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعوت اجتناب کرده اند {افرادی که} مدارک آنان تأیید گردیده است، جهت مصاحبه تخصصی، به همین ترتیب نمره مکتسبه آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۲ برابر قابلیت پذیرش صورت می‌پذیرد.

پس اجتناب کرده اند برگزاری مصاحبه تخصصی، راه اندازی شد اشخاص حقیقی به گزینش بر ایده مجموع نمره کل آخرین آنان همراه خود وزن هفتاد نسبت (۷۰ نسبت) برای آزمون‌های کتبی (نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی نسبت (۳۰ نسبت) برای مصاحبه تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمیه‌های قانونی، به انواع عالی‌برابر قابلیت پذیرش (نفر بی نظیر) صورت خواهد پذیرفت.


انتهای پیام/