نخست وزیر کانادا: واژه عصر کشی اکنون در اوکراین اصولاً می تواند مورد استفاده قرار گیردجاستین ترودو پس اجتناب کرده اند استفاده رئیس جمهور آمریکا اجتناب کرده اند واژه عصر کشی اوکراین ذکر شد کدام ممکن است حمله روسیه به اوکراین اصولاً شبیه عصر کشی شده است.