نرخ جهانی از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند کرونا افزایش کشف شد "سفر آخر هفته"
نتایج نماد می‌دهد کدام ممکن است آمریکا منطقی۱۴۸۳ مورد از دست دادن زندگی ناشی اجتناب کرده اند ویروس کرونا در آخر هفته گزارش کرده است، در مقابل همراه خود ۱۲۲۰ مورد در سایر روزهای هفته کدام ممکن است افزایش ۲۲ درصدی را نماد می‌دهد.