نشست‌های سه گانه کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین حسینی همراه خود محوریت ۳ استان‌ برگزار شد


نشست‌های سه گانه کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین حسینی با محوریت ۳ استان‌ برگزار شد

نشست های سه گانه کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع) همراه خود محوریت استان های خوزستان، ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه همراه خود حضور دکتر جمالی نژاد معاون عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد امور شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی وزیر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رییس این کمیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونان عمرانی استان های مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونان عمرانی استان های معین هر مرز، بصورت ویدیوکنفرانس برگزار شد.


به گزارش ایلنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنابر گفتن روابط کلی گروه شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری های ملت، ‌ {در این} کلاس ها جمالی نژاد معاون عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد امور شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی وزیر ملت طی سخنانی بر تحمیل زیرساخت های دایمی، ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی براساس طراحی های {انجام شده} توسط استان های هدف اطمینان حاصل شود که ارایه شرکت ها جذاب به زایران احترام اربعین حسینی(ع) تاکید کرد.


رییس کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین حسینی همراه خود خاص اینکه تمهیدات صحیح برای تردد زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تامین رفاه آنها در جایگزین باقی مانده به همان اندازه این مناسبت غول پیکر باید به نحو مطلوبی همراه خود همکاری کارآمد استان های هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های معین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های خدمت رسان استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری مهیا گردد، بر تسریع در تامین زیرساخت های محورهای مواصلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانه های مرزی همراه خود ملاحظه به تحریک کردن زودهنگام گرمای هوا در استان های هدف تاکید نمود.

جمالی نژاد همراه خود خاص اینکه تمامی تجهیزات ها باید نهایت امتحان شده شخصی را برای هرچه شگفت انگیز برگزار شدن حماسه اربعین به حرکت آورند، ذکر شد: برای هر پایانه مرزی مرتبط همراه خود اربعین، استان های معین تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف آنها خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارد این استانها مطابق این تکالیف اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های مورد نیاز را در خصوص آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد زیرساخت ها انجام دهند.

 

وی در شکسته نشده نیازمند حضور کارآمد سایر استان‌ها برای ایفای مسوولیت‌های تصمیم گیری شده، گردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: استان های معین می بایستی به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند تحریک کردن ایام حضور زائران در مرزها، اقدامات صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید موردتایید استان های هدف را به حرکت معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش اجتناب کرده اند پیشرفت اقدامات را بصورت هفتگی به کمیته زیرساخت ستاد مرکزی کشتی نمایند.

{در این} کلاس ها پس اجتناب کرده اند ارایه گزارش کار کردن استانهای معین در زمینه آسانسور زیرساخت محورهای مواصلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانه های مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خاص اقدامات صورت گرفته توسط استانهای هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تبادل تذکر حاضران مقرر گردید همراه خود استفاده حداکثری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد اجتناب کرده اند قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها استان های معین برای تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد زیرساخت ها همراه خود ملاحظه به دستورالعمل های ابلاغی ستاد مرکزی اربعین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته زیرساخت به نحو جذاب بهره گیری شود.

ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن منطقه پارکینگ ها، بهسازی معابر، تامین روشنایی مورد تاکید قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مقرر شد اقدامات مورد نیاز {برای تقویت} موضوعات مرتبط همراه خود رفاه زایران اجتناب کرده اند جمله احداث را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن سرویس‌های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالت، تحمیل استراحتگاه‌های کوتاه مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین آب آشامیدنی در اسرع وقت انجام گیرد.

علاوه بر این مقرر شد انجام بازدیدهای ادواری بصورت مشترک در اصل کار کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ایام عید سعید فطر ضمن حضور میدانی مدیران استان‌های معین، عملیات عمرانی تعهد‌های مشخص شده در اسرع وقت پایان دادن گردد.

 

شایان اشاره کردن است کمیته زیرساخت شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند کمیته های ستاد مرکزی اربعین حسینی، موضوعات مرتبط همراه خود تعهد های عمرانی را این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اقدامات اجرایی نظارت می نماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ۱۵ مأموریت‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت اساسی در بخش احداث را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن تعهد های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌های مواصلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بناهای ملایم، جانمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید پتانسیل ها برای منطقه پارکینگ های خودروهای خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوبوس های بین شهری، تهیه کنید پتانسیل ها اضطراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی، پایان دادن پایانه های مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر خلاءهای مرزی، رشد زیرساخت‌های ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش محافظت مخابراتی، حاضر شرکت ها مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی، امنیت راه‌های مواصلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن عوامل حادثه خیز، احداث بناهای دائمی در پایانه های مرزی استان‌های هدف می‌باشد.


انتهای پیام/