هفت میلیارد برای گرانی دارو در آذربایجان غربی


هفت میلیارد برای گرانی دارو در آذربایجان غربی

مدیرکل کانون های اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت استان آذربایجان غربی اجتناب کرده اند جریمه پرهزینه فروشی داروها مخدر هفت میلیارد ریال خبر داد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت گروه تعزیرات حکومتی، حسین نجف زاده ذکر شد: بر ایده گزارش اداره نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های دارویی دانشکده علوم پزشکی مبنی بر اخذ تکمیلی. وجوه در کالا دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق فنی یکی اجتناب کرده اند داروخانه ها معامله با {در این} اتصال پرونده ای تشکیل شد که برای معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارنظر قانونی به کلونی اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت کشتی شد.


مدیرکل کانون های اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت استان آذربایجان غربی دقیق کرد: پرونده در اداره پنجم ابتدایی کانون اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت شهرستان ارومیه معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تصمیم همراه خود متخلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید احراز تخلف، وی به پلمب پروانه کسب محکوم شد. برای واحد دارای اولین تخلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر هفت میلیارد ریال جریمه نقدی.


انتهای پیام/