پاسخ ایران به ریختن مجبور پناهجویان انگلیسی به رواندا


واکنش ایران به اخراج اجباری پناهجویان انگلیسی به رواندا

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلامیه مقامات بریتانیا مبنی بر ریختن مجبور پناهجویان به رواندا را ناپایدار اجتناب کرده اند تعهدات و پاسخگویی های در سراسر جهان این ملت دوست ندارم روح و محتوای متنی کنوانسیون پناهندگان خواند.


به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده امشب قالب مقامات انگلیس برای برکناری مجبور پناهجویان ساکن رواندا را فراری اجتناب کرده اند تعهدات و پاسخگویی های در سراسر جهان شخصی دانست و ریختن این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند انگلیس را مغایر همراه خود روح و محتوای متنی کنوانسیون پناهندگان دانست.


وی افزود: قالب بریتانیا همراه خود سپردن پاسخگویی پناهجویان به ملت ثالث، پناهندگان را کشف نشده خطر نقض حقوق آنها بر مقدمه کنوانسیون های پناهندگی و معاهدات حقوق بشری مکان ها و نگرانی ها انسانی و اخلاقی را انصافاًً نادیده خواهد گرفت.


سخنگوی وزارت امور خارجه همراه خود رد اتهامات خشونت آمیز {و رفتار} تحقیرآمیز پناهجویان همراه خود ردیابی به پذیرش صدها هزار پناهجو توسط جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورهای غربی همواره امتحان شده های جمهوری اسلامی ایران برای اداره کردن و مراقبت اجتناب کرده اند صدها هزار مهاجر و پناهنده را نادیده می گیرند.


خطیب زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران میلیون‌ها پناهنده به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند ملت همسایه افغانستان را پذیرفته است کدام ممکن است صدها اجتناب کرده اند سوی گروه‌های بین‌المللی کدام ممکن است همراه خود امتیازات پناهجویان سروکار دارند، به توضیحات بشردوستانه و بشردوستانه و اکتسابی حداقل کمک‌های خارجی مورد توصیه و تایید قرار گرفته است.


انتهای پیام/