پاسخ فریبا نادری به آنچه دانستن درباره خشونت علیه خانمها در سینما فاش شد


به مشاوره فانئوس،

فریبا نادری بازیگر سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون ذکر شد: قطعا بحث خشونت علیه خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز جنسی در سینما موضوعی توهمی نیست وگرنه پس اجتناب کرده اند قالب این موضوع شاهد پاسخ های زیادی به این موضوع نبودیم. . “

نادری افزود: تا حد زیادی خانمها شاغل در سینما به طور قابل توجهی کارگردانان زن کدام ممکن است در پایین صحنه کار می کنند، سرپرست خانواده هر دو استقلالی هستند، این دلیل است قطعا کار، این خواستن به کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه برایشان حیاتی است. هر شرایطی را تحمل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مواردی اجتناب کرده اند عده ای سوء استفاده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها کف دست به حملاتی می زنند کدام ممکن است متأسفانه باقی مانده است به طور قابل توجهی برای رفع این اشکال معامله با نشده است.

وی افزود: ادعا‌های ضد خشونت علیه خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز جنسی به خانمها در سینما قطعا اتفاق مثبتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این حرکت‌ها در نتیجه وضع اصول محکم شود، امیدواریم وضعیت بیشتر شود. قراردادهای کاری باید روشن باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان باید به قراردادی کدام ممکن است به آن است اختصاص داده شده هستند پایبند باشند. همراه خود وجود ملاحظه انتقادی به این موضوع، می توان به کاهش معضل خشونت علیه خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز جنسی {امیدوار بود}.

مشاور مجموعه تلویزیونی «پاداش ۳» در شکسته نشده اظهاراتش ذکر شد: ممکن است سال هاست کدام ممکن است در سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون ورزش می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم این اشکال در بازتاب تا حد زیادی در سینما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لطف دنیای آنلاین ما پر رنگ اقامت ها. اجتناب کرده اند سوی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله، کمیت نبرد های جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت علیه خانمها در جهان سینما کاهش یافته است است، از آنچه {در این} خانه بدیهی شد، توانست متنوع اجتناب کرده اند متخلفان را راضی تدریجی کدام ممکن است این کار را نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند جرات این کار را ندارند. چون باید می‌بودند. پاسخگویی رفتار شخصی در دنیای آنلاین ما را بر عهده می گیرند. به همین دلیل خاص این موضوع توسط عکاسان زن ممکن است در نتیجه کاهش این معضل غول پیکر شود.