پیام تبریک «مصطفی الکاظمی» به مقبول روز جهانی کارمند


پیام تبریک «مصطفی الکاظمی» به مناسب روز جهانی کارگر

نخست‌وزیر عراق ‌روز جهانی کارمند را به محله کارگری این ملت تبریک اظهار داشت.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند اسپوتنیک، «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق درست در این لحظه -‌یکشنبه- به رویداد روز جهانی کارمند همراه خود تخلیه پیام تبریکی در توئیتر ضمن ادای احترام به محله کارمندان این ملت اجتناب کرده اند امتحان شده‌های آن‌ها برای جمع کردن عراق شناخت کرد.


نخست‌وزیر عراق طی پیامی توئیتری اظهار داشت: «اول ماه مه فرصتی برای گرامیداشت دستان زحمتکش است، خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران عراق اجتناب کرده اند جمله کسانی هستند کدام ممکن است فناوری به فناوری اجتناب کرده اند امتحان شده باز نایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوب ارزش کار اعتقاد داشتند».


وی افزود: «‌ما در روز جهانی کارمند برای نبرد مستمر سازندگی امتحان شده می‌کنیم، عراق ما توسط وجدان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوهایی کدام ممکن است به آن است ایمان دارند بازسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ها برای دوباره کار کردن آن شکسته نشده ممکن است داشته باشد».


انتهای پیام/