چرا هند تا حد زیادی اجتناب کرده اند روسیه نفت می دانش؟ / اجتناب کرده اند امتیاز کاهش یافته است گرفته به همان اندازه تیز کردن به روبل به جای آن دلار هر دو یورو
همراه خود افزایش فشار جهانی بر هند برای شکاف تکل اجتناب کرده اند مسکو پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین، این ملت واردات نفت شخصی اجتناب کرده اند روسیه را افزایش داد. آمریکا می گوید در حالی کدام ممکن است این واردات تحریم ها را نقض نمی شود، “آنها اجتناب کرده اند روسیه حمایت می کنند… آنها اجتناب کرده اند جنگی همراه خود عواقب گستاخانه ویرانگر حمایت می کنند.”