چگونه در ماه رمضان بازدید می کنید؟هر کس به خاطر تور اجتناب کرده اند انجام این فریضه عظیم الهی محروم شد، پس اجتناب کرده اند اتمام بازدید، غرامتش را جبران تنبل. اما علاوه بر این می توان اجتناب کرده اند بازدید برای ناپایدار اجتناب کرده اند روزه استفاده کرد، از روزه منصفانه واجب شرعی است کدام ممکن است جز به واسطه آن اجتناب کرده اند آن مستثنی نمی شود.