کمیته اخلاق یک بار دیگر عزیزی خادم را دعوت کرد


کمیته اخلاق دوباره عزیزی خادم را دعوت کرد

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال همراه خود ملاحظه به عدم حضور عزیزى خادم در مونتاژ بلافاصله مجددا اجتناب کرده اند وى جهت حضور در مونتاژ روز سه شنبه دعوت به حرکت آورد.


به گزارش ایلنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی رسمى فدراسیون فوتبال در نامه کمیته اخلاق به شهاب الدین گران قیمت خادم آمده است:


“باتوجه به دعوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم حضور جهت حاضر دفاعیات اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مطابق ماده ۱۸ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حاضر هرگونه سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو عذر موجه عدم حضور به کمیته اخلاق باید توسط وکیل مدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو وکیل دادگستری همراه خود دارا بودن مدارک خوش بینانه سِمَت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون چنین مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذر موجهی به صورت قانونی به این مرجع گفتن نشده است، لذا جهت رعایت حقوق دفاعیه جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین دادرسی، مقرر است راس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ششم اردیبهشت ۱۴۰۱ {در این} مرجع حاضر شوید.


در صورت وجود عذر موجه موضوع ماده ۱۱۴ مقررات انضباطی ضمن کشتی مدارک تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند مشاور قانونی مطلع شخصی را جهت اخذ دلیل به این مرجع اعزام نمایید.


در صورت عدم رعایت مقررات فوق، مستند به بند ۵ ماده ۴۵ آیین نامه اخلاق متعهد شدن انتخاب ممکن است.”


انتهای پیام/