گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج: زائران عتبات منتظر خبرهای خوشایند هستند/ استقبال عراقی ها اجتناب کرده اند بازگشایی مرزهای زمینی
روابط کلی گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج: همراه خود ملاحظه به اجتناب کرده اند سرگیری سفرهای اثیری به عتبات طی ۴ ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انجام واکسیناسیون های فشرده در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت درست دستورالعمل های بهداشتی، پیش بینی {می رود} همراه خود کمک مسئولان، مرزهای زمینی بازگشایی شود. اجتناب کرده اند هر ۲ ملت