۲۰۰۹ تعیین مبتلایان جدید عروق کرونر/دیگران فوت کردند۲۰۰۹ تعیین مبتلایان نیوکرون / سایرین فوت کردند – مشرق نیوز